– Et godt utgangspunkt

Styrelederne i Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge, mener kvotemeldingen er et godt utgangspunkt for videre drøfting.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik presenterte i dag stortingsmeldingen om den fremtidige kvotepolitikken.

– Slik vi ser det, er dette et godt utgangspunkt for en videre drøfting av hvordan kvotepolitikken skal utformes. Vi er også tilfredse med at Regjeringen i meldingen har lagt vekt på å løse opp i de utfordringene en i mange år har hatt når det gjelder pliktsystemet til trålerne.

Det sier styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Jan Fredriksen, og styreleder i Fiskarlaget Midt-Norge, Sturla Hepsø, som første kommentar til meldingen.

Gjennom mange år har kvotepolitikken vært gjenstand for drøftinger i mange ulike fora, også i Stortinget. Fiskarlagene håper nå at Stortinget etter hvert kommer til å vedta en kvotepolitikk og rammer for fiskerinæringen som har bred politisk oppslutning. - Næringen er tjent med langsiktighet og da må en unngå stadige nye runder i Stortinget der enkeltgrupperinger bidrar til å så tvil om de fremtidige rammebetingelsene for fiskerinæringen sier de to styrelederne.

Når det gjelder det konkrete innholdet i meldingen så er det mange vidtrekkende forslag som vi må sette oss nøye inn i før disse blir nærmere kommentert sier styrelederne Fredriksen og Hepsø. Imidlertid ønsker de to å allerede nå kommentere forslaget om nye fisketillatelser. – Det synes som om dette er identisk med det som bl. a Nordland Fylkes Fiskarlag tidligere har foreslått som en mulig forenkling av kvotesystemet. Det gjenstår imidlertid å se nærmere på enkeltheter rundt forslaget før en kan uttale seg konkret om dette.

Det er også klart at forslaget fra Regjeringen om pliktsystemet vil skape mye diskusjon. Før en fremmer innspill til Stortinget på dette temaet ønsker vi en grundig debatt innad i organisasjonen sier de to styrelederne.

Både Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge vil ha grundige debatter internt blant sine medlemmer før en avgir en uttalelse til stortingsmeldingen avslutter styreleder Jan Fredriksen i Nordland Fylkes Fiskarlag og Sturla Hepsø i Fiskarlaget Midt-Norge.

Les også: – Et enklere og mer fleksibelt kvotesystem 21.06.2019