Ny strategi for Marin bioprospektering

I dag ble regjeringens strategi for marin bioprospektering lagt frem.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen og statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Rikke Lind, presenterte i dag regjeringens nasjonale strategi for marin bioprospektering.

Norge har lang tradisjon for å høste fra havet, og har utviklet høy kompetanse innen marin sektor og bioteknologi. Gjennom denne nye strategien legger vi til rette for utnyttelse av våre havressurser som vil kunne gi oss ny kunnskap og arbeidsplasser med utgangspunkt i havets skattekammer, sa fiskeri- og kystminister Helga Pedersen da hun i dag la fram regjeringens strategi for marin bioprospektering i Tromsø, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Nasjonalt satsingsområde

– Marin bioprospektering er et strategisk satsingsområde hvor Norge har gode muligheter til å hevde seg i den internasjonale konkurransen. Regjeringens mål er å utløse det store verdiskapingspotensialet som marin bioprospektering åpner for, sa statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet.

Utforske egenskapene

Marin bioprospektering handler om å utforske egenskapene til marine organismer. I de store havområdene som Norge forvalter er det trolig mer enn 10 000 arter som er lite undersøkt. Det er god grunn til å anta at flere av disse marine organismene har unike egenskaper som kan utnyttes og danne grunnlag for ulike produkter og prosesser innenfor en rekke næringsområder som blant annet, medisin, prosessindustri, mat, fôr, biobrensel og kosmetikk.

Bærekraftig verdiskapning som mål

Regjeringens mål er at marin bioprospektering skal bidra til ny og bærekraftig verdiskaping. Målet skal nås ved å satse mer på forskning og kommersialisering relatert til marin bioprospektering. Internasjonalt samarbeid vil også bli prioritert. Den nasjonale marine biobanken, Marbank, skal styrkes, og det legges opp til økt samarbeid og koordinering mellom ulike samlinger av marine organismer. Nordområdene står sentralt på grunn av god tilgang på unike arktiske marine organismer, marine næringer samt kompetanse og infrastruktur på forskningssiden.

Strategien inngår i regjeringens innovasjonspolitikk for et nyskapende og bærekraftig Norge, i regjeringens forskningspolitikk og i regjeringens strategi for marin sektor, «Bærekraftig sjømat – alfa og omega». Potensialet for kunnskapsutvikling og verdiskaping gjør marin bioprospektering til et viktig satsingsområde innenfor regjeringens nordområdesatsing.

Samarbeid mellom flere departementer

Strategien er utarbeidet av Fiskeri- og kystdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet, i samarbeid med Miljøverndepartementet. Det er innhentet ekspertutredninger og innspill fra universitetssektoren, forskningsinstituttene, næringsliv og kapitalmarkedet.

Strategidokument kan man laste ned fra regjeringens nettsider:

pdfMarin bioprospektering – en kilde til ny og bærekraftig verdiskaping