Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2020

Illustrasjonsfoto: Torsk i oppdrettsmerd. Foto: Per Eide Studio / Norwegian Seafood Council

Norge og Russland er enige om en avtale som gir grunnlag for fortsatt høy verdiskaping i fiskerinæringen.

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Etter nok en runde med gode fiskeriforhandlinger med Russland er jeg fornøyd med at vi er kommet fram til en avtale for 2020 som ivaretar fiskerinæringens interesser sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

334 277 tonn torsk til Norge

– Torskebestanden er i god forfatning og totalkvoten for nordøst-arktisk torsk for 2020 ble satt til 738 000 tonn. Dette innebærer en fortsatt forsvarlig og bærekraftig forvaltning av bestanden, heter det videre i meldingen.

Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Norges kvote for 2020 vil være 334 277 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Kvoter for hyse, blåkveite og snabeluer

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 215 000 tonn for 2020. Den norske hysekvoten vil med dette være på 105 159 tonn, inkludert forskningskvoten.

Det ble besluttet å ikke åpne for loddefiske i 2020.

Totalkvoten for blåkveite i 2020 er fastsatt til 27 000 tonn. Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 55 860 tonn for 2020. Dette er en økning på 2 073 tonn fra 2019.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et langvarig og omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om et felles norsk-russisk forskningsprogram for 2020.