Torskereguleringene i Nordsjøen og Skagerrak i 2020

Linefiske. Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2020. Torskekvoten er redusert med 50 prosent fra 2019, og er historisk lav.

Den norske totalkvoten er satt til 2 120 tonn i Nordsjøen og 68 tonn i Skagerrak.

– Det blir et krevende år for norske fiskere. Av hensyn til torskebestanden, som er i dårlig forfatning, er en slik reduksjon av torskekvoten nødvendig, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Som tidligere er det bare fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper (garn, line, snurrevad og jukse), som kan drive et direkte fiske etter torsk. Alt trålfiske blir regulert med bifangstregler. På grunn av kvotesituasjonen, blir det lave kvoter til direktefiske, samt at bifangstreglene strammes kraftig inn.

Etablerer sesongstengte områder

Norge og EU ble i kvoteavtalen for 2020, enige om at det er nødvendig med ytterligere tiltak for å hindre uønsket fangst og utkast av yngel og småfisk, og å redusere fiskepresset på torsk generelt i Nordsjøen og Skagerrak. Som et umiddelbart tiltak ble partene enige om å etablere sesongstengte områder i Norges økonomiske sone og i EU-sonen, for å beskytte kjente gyteområder for torsk.

– En kombinasjon av lave kvoter og stengte områder, er nødvendig for å sikre en god gjenoppbygging av bestanden, sier Nesvik.

Om reguleringene for 2020

Det er fastsatt maksimalkvoter for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper. Fartøy som har adgang til å delta i lukket gruppe og som er under 15 meter kan fiske 15 tonn, fartøy mellom 15 og 21 meter kan fiske 30 tonn og fartøy over 21 meter kan fiske 60 tonn. Differensierte garanterte kvoter settes til henholdsvis 2, 5 og 10 tonn.

I åpen gruppe kan fartøy under 10 meter fiske inntil 4 tonn, fartøy mellom 10 og 21 meter kan fiske inntil 8 tonn og fartøy over 21 meter kan fiske 12 tonn. Her er de garanterte kvotene 2 tonn til alle gruppene.

Det er fastsatt følgende bifangstregler i Skagerrak:

 • Tillatt bifangst av torsk i snurrevad fastsettes til 2,5 prosent
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad fastsettes til 10 prosent
 • Tillatt bifangst i stormasket trål fastsettes til 2,5 prosent
 • Tillatt bifangst for reketrål fastsettes til 2,5 prosent
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med småmasket trål, unntatt reketrål, fastsettes til 0,5 prosent
 • Tillatt bifangst for fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse fastsettes til 2,5 prosent

Det er fastsatt følgende bifangstbestemmelser i Nordsjøen:

 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med snurrevad i Nordsjøen fastsettes til 5 prosent
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad fastsettes til 10 prosent
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med stormasket trål i Nordsjøen fastsettes til 5 prosent
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med småmasket trål, unntatt reketrål, i Nordsjøen fastsettes til 0,5prosent
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med reketrål i Nordsjøen fastsettes til 2,5 prosent
 • Tillatt bifangst for fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse fastsettes til 5 prosent ved fiske i Nordsjøen med stormasket trål med minste maskevidde på 120 mm.