Åpnet marine nasjonalparker

I dag var det åpning for Ytre Hvaler nasjonalpark i Norge og Kosterhavet nationalpark i Sverige.

Men de norske grunneierne, har så langt ikke fått én krone i erstatning fra staten, for opprettelsen av Ytre Hvaler Nasjonalpark.

«Sovjetstat» - Dette er jo rene sovjetstaten, sier grunneier Hans Seilø. Han får 1000 mål innlemmet i den nye nasjonalparken, skriver dn.no.

Men samtidig som statens skammelige behandling av de norske grunneierne, vekker oppsikt, så er det noen som er mer tilfreds.

– WWF gratulerer den norske og svenske regjeringen med vern av Skandinavias første nasjonalpark til havs - Ytre Hvaler og Kosterhavets nasjonalpark. Dette er et viktig startskudd for etableringen av en serie med marine verneområder, uttaler WWF i en pressemelding.

– Et viktig startskudd

– Ingen marine verneområder er tidligere opprettet i Norge, og dette er derfor startskuddet for en svært viktig prosess, sier Rasmus Hansson. WWF mener at det må etableres et nettverk av marine beskyttede områder, som inkluderer alle typer norsk marin natur. - Vern er et akseptert virkemiddel på land, og det er derfor rart at det har tatt så lang tid å få på plass et vern til havs, sier Hansson, som mener at det er utrolig viktig at Ytre Hvaler med alle sine naturverdier nå er vernet,

Vil verne ti prosent av verdens havarealer

– Verneområdenes omfang og antall må være tilstrekkelig, og verneformen tilstrekkelig streng, til å sikre reell beskyttelse. WWFs internasjonale mål er at minst ti prosent av verdens havarealer skal være innenfor fornuftig forvaltede verneområder innen 2020, sier Hansson. I dag er kun fire prosent vernet.

WWF mener at:

  • Verneområdene må forvaltes bærekraftig, med stor vekt på føre-var-prinsippet.
  • I samarbeid med næringene må det etableres økt forståelse for betydningen og nytten av marine verneområder - både for befolkningen generelt og for marine næringer.
  • Arbeidet med marine verneområder er langsiktig og krever kontinuitet og stadig utvikling av kompetanse.

– Kystsonen utsatt for sterkt press

Det er et stadig økende press på arealer og naturressurser i kystsonen. Akvakultur, skjelldyrking, taretråling, fiskerier, petroleumsvirksomhet, masseuttak, skipsfart osv. er aktiviteter med betydelig innvirkning på havets økosystemer, mener Hansson.

I tillegg kommer den økende trusselen fra klimaendringer, som bidrar til at arter forsvinner, nye arter introduseres, havet blir surere og temperaturene og havstrømmene endrer seg, sier Hansson.

– Verneplaner viktige virkemidler

Nina Jensen, marinbiolog i WWF, sier at marine verneområder er et svært viktig virkemiddel for å sikre havressursene for framtiden.

– Internasjonalt har verneplaner vist seg ekstremt nyttig i forhold til å bygge opp fiskebestander, sier Jensen.

WWF deltok i Miljøverndepartementets rådgivende utvalg for marin verneplan som leverte forslag til hvilke områder som skulle etableres i første fase av verneplanarbeidet.