Skal forske på etisk fiske

Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

I et nytt prosjekt skal forskere finne ut hvordan villfisk kan fanges mest mulig skånsomt, for både å sikre fiskens velferd, god kvalitet og økonomisk gevinst.

– Selv om vi i Norge har drevet med fiske og fangst til alle tider, er det fortsatt mye vi ikke vet om hva som skjer med fisken under fangsten. Det skal vi nå finne mer ut av, sier prosjektleder Geir Sogn-Grundvåg i Nofima, til Nofimas hjemmesider.

Gjennom forsøksfangst, eksperimentelle studier, kvalitetsmålinger og økonomiske modeller skal torsken fra kystfisket undersøkes. Spesielt skal forskerne se om det finnes sammenhenger mellom måten fisken er fisket på og hvilken kvalitet den har, og også om det er en sammenheng mellom skånsom fangst og pris på fisken.

– Vi vet at forbrukere ønsker bærekraftig mat fra dyr som er behandlet godt. Vi tar nå fatt på arbeidet med å dokumentere hvordan fisken har det når den fiskes med ulike fangstredskaper, og hva dette vil si for kvalitet og pris. Dette er et tema som berører både fiskere, fiskemottak, salgsorganisasjoner, myndigheter og forbrukere, sier Sogn-Grundvåg.

Ulike fangstredskaper

Forskerne skal sette ut garn og line og undersøke fiskens tilstand etter at garnet og lina har stått ute i ulik varighet. De skal også undersøke hvordan ulike fangstbetingelser med snurrevad vil påvirke fisken. I en fangstsimulator – en slags «tredemølle» for fisk, med strøm som simulerer vanlige fangstforhold, skal flere sider av fiskens velferd dokumenteres. Fisk som fanges er stresset, men vil ulike typer stress gi ulike utslag på fisken?

Fisk fra både forsøksfisket, simulatoren og fra kommersielt fiske skal sammenlignes gjennom en rekke kvalitetsmålinger. Målingene gjøres ved bruk av tradisjonelle metoder og ved hjelp av lysteknologi, eller spektroskopi, hvor fisken går gjennom en avansert gjennomlysing for å finne tegn på kvalitetsendringer.

Etisk fiske

Det etiske aspektet ved fiskeriene vil være gjennomgående i alle deler av prosjektet. For hva betyr det egentlig at kystfisket skal foregå på en etisk forsvarlig måte? Handler det om å forvalte ville fiskebestander på en forsvarlig måte, og om å håndtere fisken slik at den ikke lider unødig? Og hva med prissettingen av fisken – hvorfor får man ikke alltid bedre betalt for god kvalitet?

– Prosjektgruppens kompetanse dekker både marin biologi, teknologi, samfunnsfag og filosofi. Dette er en uvanlig, men spennende kombinasjon av fagkunnskap. Vi er spente på hva de tverrfaglige perspektivene på en stolt norsk tradisjon vil bringe av ny kunnskap og debatt, sier seniorforsker Silje Kristoffersen, som har en sentral rolle i prosjektet.

Nofima leder prosjektet EthiCatch, som utføres i samarbeid med Veterinærinstituttet og Universitetet i Tromsø. Forskningen skal pågå over tre år, og er finansiert av Norges forskningsråd.