Tilrettelegger for økt deltakelse i hvalfangsten

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Regjeringen har endret regelverket for deltakelse i hvalfangsten og lempet på kravet om tidligere deltakelse.

– For å stimulere til økt rekruttering til hvalfangsten har regjeringen lempet på kravet til tidligere deltakelse for fartøy som driver hvalfangst, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Bakgrunnen for endringene er at hvalfangstnæringen er i en krevende situasjon. Hvalfangstnæringen bærer preg av at stadig færre fartøy deltar i fangsten, og færre dyr fangstes. Det er også utfordrende med tanke på lønnsomhet. I 2019 deltok 10 fartøy, og det ble fangstet 429 dyr av en totalkvote på 1278 vågehval.

Det vil heretter være tilstrekkelig for å oppfylle kravet at enten eier eller minst en av mannskapet har deltatt i fangst av vågehval i minst ett av de seks siste årene. Denne justeringen innebærer en åpning for nye potensielle eiere som er uten tidligere erfaring fra hvalfangst.

Fartøy som er ute av ordinært fiske

Det åpnes videre for at fartøy som er tatt ut av ordinært fiske eller fangst gjennom strukturkvoteordningene, kan settes inn i hvalfangsten, under forutsetning at fartøyet er egnet og utrustet for slik fangst og ikke nyttes i andre fiskerier. Et kondemnert fartøy kan representere en rimelig inngang til hvalfangstnæringen for nye aktører, mener Ingebrigtsen.

– For nye krefter som ønsker å ta del i hvalfangsten bør det gis muligheten å ta i bruk båter som er tatt ut av fiske gjennom strukturkvoteordningene. Det er viktig med tilgang på produkter og kjøtt dersom fangsten og markedet skal opprettholdes, og jeg håper disse endringene vil bidra til at flere vil delta i hvalfangsten, sier Ingebrigtsen.