Høring om tiltak for å redusere bifangst av sjøpattedyr

Fiskeridirektoratet har sendt på høring et forslag om å innføre påbud om akustiske pingere ved fisket med garn i statistikkområde 00 i Vestfjorden fra og med 1. januar til og med 30. april.

– Bakgrunnen for høringen er at USA fra 1. januar 2022 innfører et nytt regelverk hvor det kan innføres importrestriksjoner på fisk fra land som har for store bifangster av sjøpattedyr, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Havforskningsinstituttet har beregnet at det årlig tas anslagsvis 2 900 niser som bifangst i garnfisket langs kysten vår. Dette innebærer et for høyt nivå på bifangst av niser i henhold til USAs regelverk. For å unngå mulige importrestriksjoner til USA er det nødvendig å redusere bifangsten av sjøpattedyr.

Fiskeridirektoratet opplyser at Havforskningsinstituttet siden høsten 2018, har benyttet kystreferanseflåten til å gjennomføre forsøk med såkalte akustiske alarmer/skremmeinnretninger (pingere) i garnfiske etter torsk og breiflabb. Både Havforskningsinstituttets forsøk og erfaringer fra forsøk i andre land, viser at bifangst av nise i garnfiske reduseres med 70–100 prosent ved bruk av akustiskere pingere.

Fiskeridirektoratet har derfor sendt ut en høring med forslag til tiltak for å redusere bifangst av sjøpattedyr.

Fristen for innspill er 8. september.

Les mer: Høringsdokument