TFO 2020: Utlyser 36 nye oljeblokker i Norskehavet

Olje- og energiminister Tina Bru. Foto: OED

Olje- og energidepartementet lyste i dag årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel - TFO-2020.

Etter over 50 år med letevirksomhet utgjør TFO-området størstedelen av åpnet, tilgjengelig areal på norsk sokkel. TFO står for tildeling i forhåndsdefinerte områder.

– Regjeringen fører en langsiktig, forutsigbar petroleumspolitikk. Å tilby næringen letearealer er en bærebjelke i dette. Nye funn er en forutsetning for langsiktig sysselsetting, verdiskaping og statlige inntekter. Jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel er derfor et nøkkelelement i vår politikk, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

– Norsk olje- og gassnæring er landets største og viktigste næring for verdiskaping, inntekter til staten, eksport og investeringer. For å opprettholde aktiviteten på lang sikt er vi avhengig av kontinuitet i leteaktiviteten. Fortsatt leting gir muligheter for nye funn som kan bygges ut og bidra til å opprettholde aktivitet og produksjonen, heter det videre i meldingen.

Videre blir det fra departementet fremholdt at i modne områder, er nye funn viktige for å oppnå god kapasitetsutnyttelse i produksjons- og transportanlegg, samt også for en god forvaltning av tidskritiske ressurser.

– TFO-rundene omfatter store deler av åpnet, tilgjengelig del av norsk sokkel. Selv etter tiår med aktivitet er det fortsatt muligheter for å skape store verdier fra disse områdene. Ny teknologi og kreative ideer fra et mangfold av aktører gjør at jeg har stor tro på nye funn i områdene i årets utlysning, fortsetter Bru.

Utvider med 36 blokker

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO), er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel, og skjer årlig.

– I TFO 2020 er det i henhold til etablert praksis, foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 36 blokker vest i Norskehavet, heter det videre i meldingen fra Olje- og energidepartementet.

Forslaget til utlysning har vært på offentlig høring. Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden, er satt til tirsdag 22. september 2020 kl. 12.00. Etter at søknadsbehandlingen er ferdig, tas det sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2021.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.