– Det norsk-russiske samarbeidet må drøftes

Fiskebåtredernes Forbund mener at samarbeidet med Russland ikke fungerer tilfredsstillende, og vil ha problemene opp til drøfting under årets kvoteforhandlinger.

Problemene som norske fiskefartøyer opplever i russisk sone, må taes opp i årets kvoteforhandlinher med Russland, mener Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt), ifølge en melding på forbundets nettside.

– Det er viktig å få avklart hvilket regelverk som skal gjelde ved fiske i den annen parts sone, og hvor informasjon om dette regelverket er tilgjengelig, skriver Fiskebåt blant annet i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet.

Vegrer seg

Fiskebåtredernes Forbund konstaterer i brevet at samarbeidet mellom Norge og Russland ikke fungerer tilfredsstillende når det gjelder informasjon om og håndheving av regelverket partene er blitt enige om. For fiskerne og rederiene fremstår et fiske i russisk sone som belastende og risikopreget. Nesten alle fartøy opplever ulike problemer i forbindelse med passering av sjekkpunkt, og det har vært tre-fire grunnløse oppbringelser av norske fartøy det siste halvannet år. Situasjonen nå er slik at norske fiskebåtskippere vegrer seg for å gå inn i russisk sone, og bruker alle argumenter overfor rederiene for å slippe dette, skriver Fiskebåt.

– Informasjonsrutinene må bedres

Fiskebåtredernes Forbund mener det er nødvendig å klargjøre regelverket de enkelte lands fiskere skal forholde seg til ved fiske i den annen parts sone, både når det gjelder hvilke dokumenter som fartøyene skal ha om bord, rapporteringsrutiner og hvilke reguleringer som gjelder. Det er også nødvendig at det etableres langt bedre informasjonsrutiner mellom de to landene.

Fiskebåtredernes Forbund viser konkret til at forbundet for få uker siden ”oppdaget” en uoffisiell oversettelse av en russisk forordning fra mars i år som tilsynelatende ikke var sendt norske myndigheter og norsk fiskerinæring.

Det er i første rekke bestemmelser i denne forordningen, og manglende informasjon om forordningen, som har skapt problemer for norske fartøyer ved sjekkpunkt i sommer. Dette til tross for at det i forordningen presiseres at bestemmelser i internasjonale avtaler går foran bestemmelsene i forordningen, uttaler Fiskebåt.

Hvilket regelverk gjelder?

Fiskebåtredernes Forbund anmoder norske myndigheter om å ta disse spørsmålene opp med Russland i årets kvoteforhandlinger. Det er viktig å få avklart hvilket regelverk som skal gjelde ved fiske i den annen parts sone, og hvor informasjon om dette regelverket er tilgjengelig. Det er også viktig å etablere raske og operative prosedyrer slik at informasjon om endringer av regelverket eller reguleringene blir kjent for det andre lands myndigheter og fiskere.

Smutthullavtalen

I brevet kommer Fiskebåt med en frekke andre innspill til forhandlingene og ber på nytt om at Smutthullavtalen sies opp.

Fiskebåtredernes Forbund har hele tiden vært kritisk til smutthullavtalen, som gir Island langt større fiskerettigheter enn de selv gir bort. Avtalen ble i tillegg inngått samtidig som det islandske fisket i Smutthullet var i ferd med å tørke ut. Forbundet viser til at Regjeringen hadde anledning til å si opp avtalen i 2002 for reforhandling, men valgte ikke å gjøre dette, til tross for at et samlet Storting og næringen hadde anbefalt en reforhandling av avtalen.

Fiskebåtredernes Forbund gjorde et nytt initiativ for å si opp avtalen for reforhandling i 2006, men Regjeringen valgte heller ikke den gang å benytte anledningen.

Nå mener Fiskebåt at tiden er inne for å reforhandle avtalen.