SFT støtter sjøbunnprosjekt i Grenland

Utleggingsteknikker - Grenland. Illustrasjon: Miljødirektoratet

SFT bevilger 2,9 millioner kroner til et prosjekt i Grenland, som undersøker metoder for å hindre spredning av farlige stoffer fra forurenset sjøbunn på dypt vann.

Hovedmålet med det såkalte Opticap-prosjektet er å bidra til utvikling av teknologi for tildekking av større områder med forurenset sjøbunn på dypt vann.

Statens forurensningstilsyn (SFT) støtter nå prosjektet med 2,9 millioner kroner. Vi har også tidligere støttet prosjektet med midler, opplyser SFT i en nyhetsmelding på sin nettside.

– Det er vanskelig å rydde opp i store, forurensede områder på dypt vann, og dette er et stort problem mange steder i Norge. Derfor er det viktig å utvikle nye metoder som hindrer at forurensningen sprer seg fra disse områdene, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Dekker til med rene masser

Prosjektets mål er blant annet å teste ut om det er mulig å legge ut rene masser i fem centimeter tykkelse på forurenset sjøbunn på dypt vann (tynntildekking). Undersøkelser etter tildekking skal sjekke ut i hvilken grad massene hindrer utlekking av miljøgifter, blant annet dioksiner.

Det er fire testområder i Ormerfjorden på 30 meters dybde og ett område i Eidangerfjorden på 100 meters dybde. Erfaringene fra Opticap vil ha viktig overføringsverdi til andre prosjekter som ønsker å dekke til større områder forurenset sjøbunn på dypt vann.

Les også: Skal gjøre fjordene rene

Les også: Informerer om sjømat frå Grenlandsfjordane

Opticap-prosjektet

  • Ledes av Norges Geotekniske Institutt (NGI).
  • Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Secora, Agder Marine AS, NOAH AS, Hustadmarmor, Forskningsrådet og SFT sitter i styringsgruppen.
  • Fylkesmannen i Telemark deltar i referansegruppen.
  • Prosjektet forventes sluttført innen utgangen av 2011.