Deltakerforskriften for 2021 er fastsatt

Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Reglene fra 2020 blir i hovedsak videreført til deltakerforskriften for kystfiskeriene for 2021.

Deltakerforskriften regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene, og i den konvensjonelle havfiskeflåtens fiske. Forskriften fastsettes for ett år av gangen.

– Jeg har i hovedsak besluttet å videreføre reglene som gjaldt i 2020, men med noen mindre justeringer som har vært på høring. Jeg mener det er viktig med stabilitet og forutsigbarhet i de årlige deltakervilkårene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

De viktigste endringene i forhold til deltakerforskriften for 2020 er:

  • Det innføres en øvre lengdegrense for fartøy som deltar i fisket etter leppefisk. I lukket gruppe må fartøyene være under 15 meter, og i åpen gruppe må fartøyene være under 11 meter. Eier av fartøy over 11 meter som deltok med fartøyet i 2019 eller 2020 i åpen gruppe kan likevel delta med dette fartøyet i åpen gruppe i 2021.
  • Kravet om at fartøyeier må stå om bord under fiske i åpen gruppe etter sei sør for 62 grader nord oppheves.
  • Det åpnes opp for at fartøy registrert i Vest-Finnmark kan delta i åpen gruppe for fangst av kongekrabbe på samme vilkår som fartøy registrert i Øst-Finnmark. Dette er en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak 651 (2019-2020) .
  • Det stilles krav om at fartøyeier må ha vært bosatt i Finnmark siste 24 måneder (og fortsatt er bosatt der) for å kunne delta i åpen gruppe for fangst av kongekrabbe. I dag er kravet til tidligere botid kun 12 måneder. Denne innstrammingen vil gjøre det vanskeligere å omgå kravet om bosted i Finnmark og enklere for forvaltningen å føre kontroll.

Departementet har valgt ikke å gå videre med enkelte av endringsforslagene som var på høring i høst. Det er for eksempel besluttet å videreføre kravet om manntallsføring av høvedsmann, blant annet fordi forslaget om å oppheve kravet har møtt relativt stor motstand i høringsrunden.

Les deltakerforskriften her