Offentliggjør data om fiskeriaktivitet

Sildefiske. Foto: Grethe Hillersøy / Norwegian Seafood Council

Fiskeridirektoratet offentliggjør nå data om elektronisk rapportering (ERS) og posisjonsrapportering (VMS) for norske fiske- og fangstfartøy.

– Offentliggjøring av data knyttet til fiskeriaktivitet er et ledd i å tilgjengeliggjøre miljødata fra fiskerisektoren, heter det i en melding fra Fiskeridirektoratet.

Som et første skritt i retning av offentliggjøring av stadig større mengder data, legger Fiskeridirektoratet nå ut datasett fra elektronisk rapportering (ERS) og posisjonsrapportering (VMS) for norske fiske- og fangstfartøy over 15 meter.

– Offentliggjøringen av data fra fiskeflåten er i tråd med et generelt krav i samfunnet om åpenhet og befolkningens rett til kunnskap om naturmiljø og utnyttelse av naturressurser. Allerede i oktober 2019 ble det besluttet å tilgjengeliggjøre data fra ERS og VMS på Fiskeridirektoratets nettsider, og en egen gruppe har siden arbeidet med å klargjøre de datasettene som nå blir tilgjengeliggjort, sier seniorrådgiver Hanne Rasch i Fiskeridirektoratet.

Dataene som publiseres legges ut i CSV-format (semikolonskilte tekstfiler). All posisjonsrapportering (VMS), uavhengig av hvor fartøyene har oppholdt seg, vil bli publisert for samtlige norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter.

Av elektroniske rapporteringsdata (ERS) er det havneavgang, fangst, havneanløp og omlasting som publiseres. I første omgang vil det være årsdatasett tilbake til 2011 som vil bli publisert. Etter hvert vil det legges ut tilrettelagte datasett i andre format, slik at flere har mulighet for å nyttiggjøre seg disse.

Utvidelse av datagrunnlag

I dag er det i utgangspunktet bare fiske- og fangstfartøy over 15 meter som er pålagt både elektronisk rapportering og posisjonsrapportering. Det er nå vedtatt at alle fiske – og fangstfartøy skal pålegges samme rapporteringsplikter, uavhengig av fartøyets størrelse.

Innføringen av posisjons- og aktivitetsdata for fiskeflåten under 15 meter, vil bli gjennomført trinnvis.

Les også: Nye krav til rapportering fra fiskeflåten

I denne omgang vil det ikke bli lagt ut data for fartøy under 15 meter. Fiskeridirektoratet vil foreta vurderinger av hvorvidt det er aktuelt å legge ut ERS- og VMS-data også for de minste fartøyene som til enhver tid rapporterer elektronisk.

– Kravet til informasjon kan veie tyngre enn personvern

– I utgangspunktet kan personvernhensyn stenge for at posisjonsdata fra fartøy som i utgangspunktet bemannes av bare èn person offentliggjøres, men på grunn av at allmennheten har interesse av å gjøre seg kjent med miljødata knyttet til ressursuttaket fra havet, vil denne interessen kunne veie tyngre enn hensynet til den enkelte fisker, heter det videre i meldingen.

Utenlandske fartøy

Fiskeridirektorater skriver videre at på bakgrunn av bilaterale avtaler som Norge er bundet av, er det per i dag ikke grunnlag for å publisere posisjonsdata for utenlandske fartøy. ERS-data som er samlet inn fra utenlandske fartøy som har drevet fiske eller fangst i norsk økonomisk sone, norske territorialfarvann, fiskerisonen ved Jan Mayen og fiskevernsonen ved Svalbard, vil bli publisert etter hvert som flere datasett legges ut.