Avstandskravet i et strafferettslig perspektiv

Advokat Ståle Hellesø i Norges Fiskarlag har vurdert avstandskravet fra fiske til seismikk i et strafferettslig perspektiv.

Vurderingen legges frem i Fiskarlagets sitt blad MEA, nr.: 4/09, som sendes ut i disse dager.

Les også: Krev opprydding etter skade på fiskereiskap 26.08.2009

Strides om avstandskravet

– Det er dokumentert og lagt til grunn at seismisk aktivitet har en skremmeeffekt på fisk og således også at dette medfører et faktisk arealtap for fiskere. Mens representanter for fiskerne har anført at den seismiske aktiviteten må holde så lang avstand fra fiske at fisken ikke blir påvirket, hevder representanter fra oljeindustrien at dette kravet i praksis vil medføre at det ikke er mulig å gjennomføre seismiske undersøkelser og at dette igjen betyr at oljeaktiviteten på norsk sokkel må avikles, innleder advokat Hellesø.

– Til tross for at interessekonfliktene er store, har det ikke lyktes myndighetene gjennom opptil flere arbeidsgrupper å komme til en felles enighet om avstandskravet. Dette er selvsagt svært uheldig for begge parter. Spørsmålet om hvor lang avstanden skal være er både et politisk og juridisk spørsmål, slik det ofte er med fiskerirelaterte spørsmål (les: fiskerijuss er ofte fiskeripolitikk og motsatt), skriver Hellesø.

Politanmeldelse henlagt og påklaget

Fiskere har opplevd at seismisk aktivitet har pågått svært nært pågående fiske, opptil en halv nautisk mil og endog så nære at bruket er tatt av seismikkeren. Til tross for at slike episoder har forekommet, har verken Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet eller Kystvakten anmeldt forholdet til politiet. Av denne grunn besluttet Sogn
og Fjordane Fiskarlag i januar 2008 å politianmelde fire episoder, opplyser Hellesø.

Statsadvokaten i Rogaland besluttet nå nylig å henlegge alle sakene etter bevisets stilling.

– Jeg påklagde to av disse henleggelsene til Riksadvokaten denne uken. Klageanførslene er at både Ressursforskriftens §5 og Saltvannsfiskeloven §14 er brutt når seismisk aktivitet medfører at fangstmulighetene for fiskerne hindres, uttaler Hellesø.

Forsvarlig avstand

Bestemmelsene oppstiller henholdsvis krav til seismiske fartøyer å holde forsvarlig avstand til pågående fiske og en plikt til å gjøre seg kjent med hvor fiskeredskap er satt ut, forbud mot å manøvrere slik at fangstmuligheter unødig hemmes og et forbud mot å hindre eller ødelegge fangstmulighetene ved skyting, støy og lignende, fremholder Hellesø.

– Det er av sentral betydning for fiskerne at det regelverket lovgiverne har laget for å sørge for ro og orden på fiskefeltene blir fulgt. Fiskerne opplever dessverre at den seismiske aktiviteten ikke tar tilstrekkelig hensyn til fiskeriaktiviteten og ikke holder tilstrekkelig avstand med sin aktivitet. Dette har som konsekvens at fiskerne påføres inntektstap og uakseptable forstyrrelser og ulemper under utøvelsen av sitt yrke.

– Det er derfor påkrevd med straffereaksjoner i de tilfellene hvor nevnte bestemmelser brytes, dette av preventive årsaker, konkluderer advokat Ståle Hellesø.