Innfører tiltak for den minste fiskeflåten

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Nærings- og fiskeridepartementet innfører nå tiltak som skal bidra til at de minste fiskefartøyene fullt ut skal klare å utnytte sine kvoteandeler i 2021.

Tross korona går det generelt godt i norske fiskerier, men situasjonen er utfordrende for de minste fartøyene i åpen gruppe og under 11 meter i lukket gruppe.

– Vi forbereder oss på en situasjon hvor de minste fartøyene ikke får utnyttet sine kvoter og vil nå prøve å legge til rette for at disse ikke taper kvoteandeler i 2021, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen i en pressemelding tirsdag.

Avviklingen av torskefisket hittil i år, har vært preget av at fisken har stått lenger nord enn vanlig, og dårlig vær har påvirket tilgjengeligheten for den minste flåten. Kombinert med koronapandemien og høye kvoter har dette skapt utfordringer spesielt for de minste båtene. Sammenlignet med tidligere år, ligger de minst mobile og mest sesongavhengige fartøyene langt bak når det gjelder utnyttelsen av sine kvoter.

Kan overføre mer enn 10 prosent av kvotene

De minste fiskefartøyene vil kunne overføre mer enn 10 prosent av kvotene til 2022.

– Det er et viktig mål for regjeringen å legge til rette for rekruttering gjennom de minste gruppene. Så lenge den havgående flåten utnytter sine kvoter vil det være rom for å overføre mer enn 10 prosent for den sesongavhengige flåten, sier Ingebrigtsen.

Det er i avtalen mellom Norge og Russland for 2021 avtalt at inntil 10 prosent av nasjonal kvote kan overføres til 2022. Norge beslutter selv hvordan dette reguleres nasjonalt.

Fiskeridirektoratet har refordelt hysekvoter fra den minste flåten til større fartøy for å stimulere tillat totalkvoten skal utnyttes fullt ut Det vil på dette tidspunkt ikke refordeles torskekvoter oppover, men iverksettes havdelingsregimer for avviklingen av torskefisket gjennom lokale forskrifter.

– Jeg vil følge nøye med på situasjonen fremover for de minste og mest sesongavhengige fartøyene. Vi er opptatt av tiltak som demper konflikten mellom fartøygrupper og som legger til rette for at de minste fartøyene ikke mister kvoteandeler, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Følgende tiltak er besluttet:

  • Det gis adgang til å overføre mer enn 10 prosent av kvotene til åpen gruppe og lukket gruppe under 11 meter fra 2021 til 2022 dersom de minste gruppene har restkvoter igjen. Dette er betinget av avviklingen av fisket i øvrige fartøygrupper.
  • Fiskeridirektoratet vil umiddelbart gå i dialog med næringen om å opprette lokale forskrifter med havdelingsregime.
  • Fiskeridirektoratet vil med snarlig frist høre forslag om å fjerne unntakene som gir fartøy over 21 meter største lengde adgang til å fiske innenfor grunnlinjen.
  • Fiskeridirektoratet følger opp forslag om å øke maksimalkvotetillegget for de minste fartøyene på vanlig måte.


Pågående arbeid med kysttorsk og havkonflikt

Av hensyn til kysttorsken og de minste fartøyenes kystnære fiske, skal myndighetene i 2021 se nærmere på ferskfiskordningen og reguleringene for fiske innenfor grunnlinjen og fjordlinjene. I dette arbeidet vil også taulengdebegrensning på snurrevad vurderes.

Les også: Vil vurdere reguleringene for fiske innenfor grunnlinjen og fjordlinjene