Direktesløying gir kvalitetsreduksjon

Feil under sløying av fisk om bord på fiskefartøy, kan medføre betydelig kvalitetsreduksjon og redusert verdi for sluttproduktet.

Hvis norsk saltfisk- og klippfisknæring skal levere produkter av første klasse, må fangstleddet behandle råstoffet riktig, konkluderer Bacalaoforum i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL).

Les også: Riktig fangstbehandling gir fisk av høy kvalitet 22.06.2009

Feil under sløying og utblødning

Forsøk i regi av Bacalaoforum, hvor lineråstoff har blitt fulgt fra fangst til ferdig tørket klippfisk, viser at feil under sløying og utblødning om bord, kan gi betydelig kvalitetsreduksjon på sluttproduktet.

Møreforsking Ålesund og Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø, har i prosjektet ”Produktkvalitet i verdikjedeperspektiv” dokumentert hvordan direktesløying av linefanget råstoff og utblødningstid kan påvirke kvaliteten på klippfisk, skriver Bacalaoforum.

Råstoff av torsk (Gadus morhua L.) fra to linebåter ble fulgt fra fangst til ferdig klippfisk. To grupper ble studert; vanlig bløgging etter standard prosedyre om bord og direktesløying.

Direktesløying gir kvalitetsreduksjon

Resultatene viser at direktesløying gir en betydelig kvalitetsreduksjon sammenlignet med ordinær bløgging og utblødning. Andelen universal (fisk som ikke er av beste kvalitet) klippfisk økte fra 20 prosent for vanlig bløgget fisk til 37 prosent for direktesløyd fisk, hovedsakelig på grunn av økt misfarging av fisken som følge av blodfeil.

Det ble imidlertid ikke påvist at utblødningstiden spiller inn på den endelige kvalitetssorteringen. Dette indikerer at tiden det tar før fisken blir bløgget og hvordan fisken blir bløgget, har større innvirkning på kvaliteten, enn hvor lenge fisken ligger i blødetank.

Fangstleddet kan således ikke kompensere for mangelfull blodtømming ved direktesløying, med økt utblødningstid.

(Artikkelen fortsetter under bildet)
Klippfisk med feil. Klippfisk fra Båt 2 med karakteristisk oppriving ved gatt på grunn av feilskjæring. Foto: Møreforsking Marin ASKlippfisk med feil. Klippfisk fra Båt 2 med karakteristisk oppriving ved gatt på grunn av feilskjæring. Foto: Møreforsking Marin ASPå Båt 2 i forsøket ble det registrert feilskjæring/sløying (maskinell feil), som vist på bildet ovenfor, og som medførte at andelen universal klippfisk økte med 20 prosent sammenlignet med Båt 1, slik det er vist i figur 7 (bløgget gruppe) side 19 i rapporten.

Dette viser klart at også mekaniske feil under fangsthåndtering, kan få store konsekvenser for kvaliteten på sluttproduktet, med påfølgende økonomiske tap for klippfiskprodusentene. Den mekaniske feilen er nå rettet opp, og vil ikke kunne påvirke nåværende eller framtidige fangster på Båt 2.

Nedklassing og verditap

Klippfisk torsk av universal kvalitet har en markedspris som ligger anslagsvis 6-8 kroner lavere per kilo enn klippfisk torsk av superior kvalitet. Hvis vi tar utgangspunkt i eksemplene ovenfor og en last med 200 tonn fryst H/G torsk i størrelsesklassen større enn 2,5 kilo, vil en økning i andelen nedklassifisert fisk med 17 prosent, på grunn av direktesløying, medføre en redusert eksportverdi på omkring NOK 143 000, gitt et utbytte på 60 prosent.

Likeledes vil det gitte eksempelet med feilsløying (mekanisk feil) om bord i Båt 2, som medførte en økning i andelen universal fisk med 20 prosent, resultere i et mulig inntektstap på NOK 168 000.

Resultatene viser at feil håndtering og bearbeiding av råstoffet om bord, kan gi betydelige kvalitetsreduksjoner på sluttproduktet og en redusert eksportverdi og dermed et tap i økonomisk profitt for klippfiskbedriften.

Prosjektet har vært finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Bacalaoforum har vært prosjektleder. Les mer om prosjektet i prosjektrapporten som kan lastes ned fra den første lenken nedenfor.

Les mer
Produktkvalitet i verdikjedeperspektiv - Hvordan påvirker råstoffhåndtering i fangstleddet kvaliteten på klippfisk? - rapport (PDF)