Ber om å få fiske makrell innenfor fjordlinjene

Makrell. Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Fiskebåt ber Fiskeridirektoratet om å gi dispensasjon slik at fartøy over 15 meter kan få fiske makrell innenfor fjordlinjene. Årsaken er at makrellen nå er på full fart nordover, og erfaringsmessig vil trekke innenfor fjordlinjene i løpet av juli.

Det melder organisasjonen Fiskebåt på sine nettsider.

– Fiskebåt har fått flere henvendelser fra flåten som. allerede har startet fiske etter makrell. Ifølge flåten er det de siste dagene observert gode forekomster av makrell utenfor Vesterålen. Denne makrellen har god fart nordover og vil erfaringsmessig trekke innenfor fjordlinjene i løpet av juli måned. Dette vil vanskeliggjøre tilgangen til makrell for fartøy med faktisk lengde over 15 meter, som følge av lovregulerte begrensinger, skriver Fiskebåt i et brev til Fiskeridirektoratet.

Brexit

Makrellfisket er spesielt i år som følge av manglende avtale om soneadgang etter brexit. Det fører til at hele kvoten må tas i norske farvann.

– For at flåten skal kunne være i stand til å høste årets makrellkvote, vil det derfor være avgjørende at fisket kan gjennomføres i de områder hvor makrellen befinner seg, herunder også innenfor fjordlinjene, skriver Fiskebåt.

Fiskebåt viser til denne problemstillingen tidligere har vært drøftet mellom fiskeriorganisasjonene og Fiskeridirektoratet på et møte 4. juni. I møtet oppfattet Fiskebåt at samtlige som deltok hadde forståelse for, at det er viktig å få høstet årets makrellkvote, og at det i denne sammenheng også vil være nødvendig å dispensere fra fjordlinjebegrensningen i fisket etter makrell for fartøy over 15 meter.

Vurdere aktuelle fjorder

Per i dag er det fjordene Andfjorden og Gavelfjorden som er relevante, men Fiskebåt ber Fiskeridirektoratet om allerede nå å vurdere åpning av andre aktuelle fjorder.

– Fiskebåt mener at det ikke foreligger noen biologiske grunner av hensyn til kysttorskvernet å ikke tillate fartøy over 15 meter å fiske makrell innenfor fjordlinjene. Store konsentrasjoner av makrell vil fortrenge både torsk, hyse og sei, og faren for innblanding av disse artene vil derfor være liten. Fiskebåt kan heller ikke se at dispensasjon fra fjordlinjebegrensningene vil medføre arealkonflikter, heter det videre i meldingen.