Analyse av miljøgifter i fisk og fiskevarer

NIFES analyserer årlig utvalgte produkter av fisk og fiskevarer på oppdrag for Mattilsynet, som i dag la frem resultater fra årsrapporten for 2008.

Forekomsten av dioksiner og dioksinlignende PCB i marine oljer i form av kosttilskudd er lave, og forekomsten i Svolværpostei er under grenseverdien. Forekomsten i makrell fanget i Grenlandsfjorden og området rundt Jomfruland er også lav, mens det er høye dioksinforekomster i ål fanget i samme område, melder Mattilsynet.

Miljøgifter kan forekomme i sjømat. Derfor analyserer Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) årlig på oppdrag av Mattilsynet forekomsten av fremmedstoffer i utvalgte produkter av fisk og fiskevarer. For 2008 ble marine oljer, Svolværpostei samt ål og makrell fra Frierfjord-området analysert.

Grenlandsfjorden og omkringliggende områder langs kysten av Telemark er omgitt av potensielt forurensende industriell aktivitet, og derfor tok man i 2008 prøver herfra. Mattilsynet har dessuten opprettet et kostholdsråd for Grenlandsfjordområdet.

Lave forekomster av fremmedstoffer i makrell

Forekomsten av tungmetaller, bromerte flammehemmere (sum PBDE og sum HBCD), dioksiner og dioksinlignende PCB i fem samleprøver av makrell fra Grenlandsfjorden og omkringliggende områder langs kysten av Telemark var lav, og konsentrasjonene var sammenlignbare med konsentrasjonene i makrell fanget i Nordsjøen og Norskehavet.

Dette funnet vil Mattilsynet ta med i sin vurdering når kostholdsrådene for Grenlandsfjordene og tilgrensende områder skal revurderes.

Høyt dioksininnhold i prøver av ål

Innholdet av tungmetallene kadmium og bly i 25 stikkprøver av filet av ål fra Grenlandsområdet var lavere enn EUs øvre grenseverdier. Dette var også tilfellet for kvikksølv, men ålprøvene fra Grenlandsfjorden inneholder mer kvikksølv enn prøver av ål fra områder som ikke er forurenset.

12 av de 25 analyserte prøvene av ål hadde et innhold av dioksiner og dioksinliknende PCB som oversteg EUs grenseverdi. I prøvene fra Eidangerfjorden var konsentrasjonen av sum dioksiner mer enn 10 ganger høyere enn EUs øvre grenseverdi. Innholdet av dioksiner og kvikksølv i de analyserte prøvene av ål, og da spesielt innholdet i ål fanget i Eidangerfjorden, indikerer en forurensningskilde i området.

Det ikke er tillatt å omsette ål som har innhold av fremmedstoffer som overskrider grenseverdien som er gitt i forskrift om visse forurensede stoffer. Mattilsynet minner også privatpersoner om kostholdsrådet hvor man frarådes å konsumere ål fanget i området.

Fiskeridirektoratet stanset ålefisket i august, og har utstedt et totalforbud mot fangst av ål fra 2010 som gjelder både fritidsfiske og yrkesfiske.

Marine oljer i form av kosttilskudd

Tidligere kartlegging viser at tran og andre marine oljer i tillegg til fet fisk og sjømatprodukter er mest utsatt for opphopning av fettløselige organiske miljøgifter som dioksiner og dioksinliknende PCB. Tran og marine oljer er renset for fremmedstoffer før de omsettes som kosttilskudd.

I alt 15 prøver av fiskeolje og seks prøver av selolje ble analysert. Nivået av sum dioksiner lå under EUs øvre grenseverdi i alle de 21 analyserte prøvene. Det var én prøve som overskred den norske øvre grenseverdi for sum dioksiner og dioksinliknende PCB, men ikke EUs øvre grenseverdi.

Under grenseverdien i Svolværpostei

Pålegget " Svolværpostei" inneholder fiskelever. Nivåene av PCB i fiskelever kan variere, men er imidlertid såpass høye at barn, fruktbare kvinner og gravide ikke bør spise denne leveren. Produsenter av Svolværpostei har iverksatt utviklingsarbeid med sikte på å redusere/fjerne innholdet av dioksiner og PCB.

Mattilsynet vil vurdere om tiltakene som er i verksatt for å redusere innholdet av fremmedstoffer i Svolværpostei og lignende produkter er så gode at rådet om å begrense inntaket av slike produkter hos barn og gravide kan oppheves.

Les mer
Kort om miljøgifter - Matportalen