Mistanke om ILA ved Stabben i Tjeldsund

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Stabben i Tjeldsund kommune. Kart: BarentsWatch

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 34297 Stabben i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark fylke, der Ellingsen Seafood AS driver oppdrett av laks.

– Ellingsen Seafood AS varslet Mattilsynet 16.07.2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 34297 Stabben. Mistanken er basert på resultatet av PCR og histopatologiske analyser, gjennomført ved PatoGen AS og Veterinærinstituttet etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten

Det melder Mattilsynet mandag.

Tilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget, og uttak av oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Ved bekreftet mistanke, vil Mattilsynet om kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.