Fiskebåt ønsker forskningstokt for lodde

Fiskebåtredernes Forbund ber FKD ta initiativ til et eget forskningstokt for lodde, etter at det nylig ble registrert betydelig mengder lodde ved Jan Mayen og Grønland.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) er kjent med at Havforskningsinstituttet på et forskningstokt i området nylig har registrert betydelige mengder lodde i området mellom Grønland og Jan Mayen. Fiskebåt ber nå Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) om at mengden og utbredelsen blir kartlagt gjennom et eget forskningstokt for lodde.

Saken blir tatt opp i et brev til Fiskeri- og kystdepartementet og Havforskningsinstituttet i forbindelse med at trepartsavtalen mellom Norge, Island og Grønland kan sies opp innen 30. november i år, melder Fiskebåt på sin nettside.

Trepartsavtale om lodde

Fiskebåtredernes Forbund viser i brevet til at Norge, Island og Grønland inngikk en trepartsavtale om loddebestanden ved Island, Grønland og Jan Mayen i 1989. Rammeavtalen om reguleringene i loddefisket er senere reforhandlet tre ganger.

Rammeavtalene bestemmer hvilke prosentandeler de tre partene skal ha av totalkvoten for lodde, og i hvilket omfang partene kan fiske av sin kvote i sonene til de andre partene i den enkelte loddesesong.

Island sa opp trepartsavtalen med Norge om regulering av lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen i 2002, med virkning fra 1. mai 2003. Det ble gjennomført nye forhandlinger, og en ny avtale ble undertegnet den 9. juli 2003. Den viktigste endringen var at avtalen heretter skulle gjelde for ett år om gangen, mot tre år i den gamle avtalen.

Kan sies opp i høst

I og med at ingen av partene sa opp avtalen innen fristen i 2008, gjelder avtalen frem til og med 31. mai 2010. Neste frist for å si opp avtalen er 30. november 2009.

Fiskebåtredernes Forbund har ikke tatt stilling til om Norge bør benytte seg av anledningen til å si opp avtalen innen 30. november d.å. Forbundet har heller ikke informasjon som indikerer at Island ønsker å si opp avtalen, men det kan ikke utelukkes i og med at det er flere uavklarte fiskerispørsmål mellom Norge og Island for tiden.

Lite lodde ved Island

Fiskebåtredernes Forbund vil vise til at det er registrert lite lodde i islandske farvann de siste årene, og at det ikke ble noe norsk loddefiske i området i forrige sesong. Det er foreløpig heller ikke noe som tyder på at det blir noe norsk loddefiske i området under årets sesong, skriver Fiskebåt.

Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at islandsk havforskning og fiskeriforvaltning i første rekke konsentrerer seg om å kartlegge loddebestanden i islandsk sone, og i mindre grad i andre lands soner. Forbundet er samtidig kjent med at Havforskningsinstituttet på et forskningstokt i området nylig har registrert betydelige mengder lodde i området mellom Grønland og Jan Mayen, men mengden og utbredelsen av dette funnet synes ikke å være tilstrekkelig dokumentert.

Ønsker forskningstokt

Fiskebåtredernes Forbund mener at det i tilknytning til en eventuell reforhandling av rammeavtalen om loddefiske med Island, enten avtalen blir sagt opp fra norsk eller islandsk side, vil være i norsk interesse å forsøke å kartlegge utbredelsen av lodde i farvannene mellom Grønland og Jan Mayen.

Fiskebåt ber Fiskeri- og kystdepartementet om å ta initiativ til et forskningstokt for å få utvidet kunnskap om loddebestanden i området. Fiskebåtredernes Forbund mener at et slikt tokt eventuelt kan gjennomføres med et innleid fiskefartøy.

Fiskebåt ønsker en snarlig tilbakemelding om departementet er positive til et slikt tokt, og en nærmere dialog med Havforskningsinstituttet og næringen med hensyn til gjennomføring og finansiering, heter det i brevet.