Konsekvenser av redusert minstemål for hyse?

Fiskebåtredernes Forbund vil ha utredet de biologiske konskvensene av å redusere minstemålet for hyse fra 44 til 42 cm.

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) ber Havforskningsinstituttet om å vurdere de biologiske konsekvensene av å redusere minstemålet for hyse fra 44 cm til 42 cm i norsk sone i Barentshavet, med bakgrunn i det fiskemønster som er etablert i Barentshavet de siste årene, melder Fiskebåt på sin nettside.

Fiskebåt antar at også en ensidig norsk reduksjon av minstemålet for hyse til 42 cm vil kunne gi en bedre biologisk beskatning av bestanden av nordøst arktisk hyse. Dette begrunnes med at en slik reduksjon vil føre til færre stengninger av viktige hysefelt rundt Bjørnøya, og dermed muliggjøre at en langt større andel av hysekvotene kan fiskes i norsk sone, fremfor i russisk sone, hvor minstemålet er 39 cm.

Dårlig fremdrift i arbeidsgruppe

Bakgrunnen for henvendelsen er at Fiskebåt kjenner til at fremdriften i arbeidsgruppen som skal utrede felles tekniske reguleringer for fiske på fellesbestander delvis er stoppet opp. Fiskebåt regner det derfor somr lite sannsynlig at partene greier å bli enige om harmoniserte tekniske reguleringer under årets kvoteforhandlinger.

Det var under fiskeriforhandlingene i fjor at Norge og Russland ble enige om å sette ned en arbeidsgruppe for utarbeidelse av enhetlige og felles tekniske reguleringer for fiske på felles bestander i Barentshavet og Norskehavet. I mandatet til arbeidsgruppen er det lagt opp til at sluttrapporten fra dette arbeidet skal legges frem på Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonens 38. sesjon i oktober.