Enighet om kvoteavtale med EU og Storbritannia for 2022

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Foto: NFD

Norge, EU og Storbritannia har forhandlet om fiskeriavtaler for 2022. I dag undertegnet de treparts-avtalen om forvaltning av fellesbestandene i Nordsjøen.

– En bærekraftig forvaltning av bestandene i Nordsjøen er avhengig av at Norge, EU og Storbritannia blir enige om totalkvoter. Denne enigheten legger grunnlaget for de bilaterale avtalene, og jeg er veldig fornøyd med at vi nå har fått på plass en avtale, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Noen kvoter har økt, mens andre er redusert fra i fjor

Kvoten på nordsjøsild er på 427 628 tonn, hvorav den norske kvoten er på 124 012 tonn. Totalkvoten har økt med 20 prosent, sammenlignet med i år.

Seikvoten er på 44 950 tonn, hvorav den norske kvoten er på 23 374 tonn. Det betyr at totalkvoten på sei er redusert med 24 prosent.

Torskekvoten ble satt på samme nivå som i 2021, og er på 13 246 tonn, der den norske kvoten er 2 252 tonn før avsetninger. Torskekvoten fortsetter dermed på et rekordlavt nivå også i 2022.

De tre partene vil også videreføre de stengte gytefeltene i starten av 2022. I tillegg vil Norge stenge felt i norsk sone for å beskytte småtorsk senere i 2022, som et ledd i gjenoppbyggingen av bestanden.

– Jeg har forståelse for at 2022 blir et nytt krevende år for norske fiskere, men det er dessverre nødvendig for å ta vare på torskebestanden i Nordsjøen, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Norge undertegnet bilaterale avtaler med EU

Norge har undertegnet bilaterale kvoteavtaler med EU om Nordsjøen, Skagerrak, i tillegg til naboskapsavtalen med EU om Sverige. Det betyr at Norge er enige med EU om adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte.

– Byttet med EU har lange tradisjoner, men det ble krevende i år fordi mye av det Norge har fått i bytte med EU har vært fisket i britisk sone. Selv om mye har endret seg etter brexit er det viktig for oss å få disse avtalene på plass. Ikke minst for norske fiskere, slik at fisket kan starte 1. januar der det er behov for det, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Med kvotebytte på plass, betyr det at norske fiskere kan starte fisket på de kvotene Norge har byttet til seg ved Grønland, reker, blåkveite og uer, og i EU-sonen som kolmule. I tillegg har vi byttet til oss en loddekvote på 69 623 tonn. EU har i bytteavtalen fått en torskekvote i Norges økonomiske sone ved fastlands-Norge på 10 215 tonn.

Norge og EU har også signert avtale om forvaltningen av bestander i Skagerrak, og den såkalte naboskapsavtalen med Sverige.