Moderate og gode registreringer av lodde

Havforskningsinstituttet melder at det er gjort moderate og gode registreringer av lodde under høstens økosystemtokt.

Moderate og gode akustiske verdier av lodde er registrert mellom 15-55oØ og 75-78oN. Lodda har større utbredelse enn i fjor, og gode registeringer av lodde er observert også i russisk økonomisk sone (RØS). Det er fortsatt gode fangster av 0-gruppe torsk, polartorsk og uer vest for Svalbard, opplyser toktleder Elena Eriksen ved Havforskningsinstituttet, på instituttets nettside.

– Loddeutbredelsen er mye bredere i år, og strekker seg fra 15 til 55oØ. Det er observert lodde lenger sør, grensen i nord ligger på ca. 78oN i motsetning til 79oN i fjor. Det er er et kjent faktum, men ingen regel, at en større bestand sprer seg over større områder. Sterke årsklasser fra 2006 og 2007 og rekordhøy 2008-årsklasse utgjør mesteparten av loddebestanden nå. En del tre- og fireåringer er observert i nord i RØS, mens mye av to- og treåringer er observert i NØS, uttaler Eriksen.

Betydelige mengder ett år gammel lodde er observert i det sørøstlige Barentshavet, men det er fortsatt tidlig å si noe om hvor mye lodde det er her. Akustiske data og tråldata fra alle båtene skal gi grunnlaget for beregningene, som gjøres på et møte i Kirkenes rett etter toktet.

"Jan Mayen" studerer området rundt Svalbard

"Jan Mayen" startet sin del av toktet i Longyearbyen 10. september. Disse undersøkelsene rettes hovedsakelig mot blåkveite og 0-gruppefisk. Blåkveite skal fanges med bunntrål på utvalgte stasjoner, som er område- og dybdestratifisert. I tillegg skal det tas plankton med håv. Sedimenter til kjemiske undersøkelser tas med grabb.

Så langt har det vært registrert gode fangster av 0-gruppe polartorsk, særlig ved kysten. Mye 0-gruppe uer og torsk er funnet. Det er observert lite 0-gruppe-lodde og blåkveite.

"Johan Hjort" på havet igjen

Etter skifte av mannskap og vitenskapelige personell i Kirkenes, startet "Johan Hjort" sin andre og siste del av toktopplegget, opplyser Eriksen. Først skal det tas hydrografisk snitt Vardø-nord. Snittet ligger rett nord for Vardø helt til 76,30oN. Vanntemperatur, saltinnhold, oksygen og andre parameter skal måles.

Det skal tas to planktontrekk (overflate - 100 m dyb og oveflate - bunn) på hver stasjon. Etter snittet skal viktig 0-gruppe-område dekkes.

– Vi håper å finne en del voksen lodde i den nordlige delen av dekningsområdet, opplyser Elena Eriksen.

Relaterte artikler:
Fiskebåt ønsker forskningstokt for lodde
Observerer mye torsk- og hyseyngel
Økosystemtokt i Barentshavet