Advarer mot å svekke råfiskloven

Norges Fiskarlag mener at bruddet i prisforhandlingene var et del av et spill for å svekke Råfiskloven, og advarer ikke uventet mot at loven svekkes.

Norges Fiskarlag viser til at det 22. september ble brudd i forhandlingene mellom Norges Råfisklag og fiskeindustrien om nye minstepriser. I en uttalelse fra Landsstyret i Norges Fiskarlag heter det bl.a:

«Norges Fiskarlag vil avvise alle forsøk på å svekke Råfiskloven. Norges Fiskarlag gir sin fulle støtte til måten Norges Råfisklag har handtert denne vanskelige situasjonen på.»

Norges Fiskarlag viser til at Norges Råfisklag, etter bruddet og med hjemmel i Råfiskloven, har fastsatt nye minstepriser. De nye minsteprisene innebærer for en del, og da særlig på et viktig fiskeslag som torsk, en ny reduksjon i førstehåndsprisene.

– Norges Fiskarlag konstaterer at bruddet i forhandlingen kom i en situasjon hvor det etter vår oppfatning burde være mulig å finne en forhandlingsløsning, og at brudd ut fra dette var unødvendig, uttaler Fiskarlaget på sin nettside i dag.

– Et spill

Norges Fiskarlag vil i den sammenheng vise til at årsakene til at man nå har en vanskelig situasjon i deler av fiskeindustrien er svært sammensatt. Et poeng som har vært lite kommunisert ut, men som vi vil framheve, er at det særlig i 2007 og vinteren 2008, ble betalt førstehåndspriser på torsk til dels langt over minsteprisnivået.

Slik Norges Fiskarlag ser det er mangelen på forhandlingsvilje som her kommer til uttrykk fra fiskeindustriens side, en del av det spillet som har vært kjørt og som fortsatt kjøres, for å svekke Råfiskloven, svekke salgslagenes rolle og fiskernes status. Fiskarlaget vil sterkt beklage det.

– Norges Fiskarlag vil avvise alle forsøk på å svekke Råfiskloven. Norges Fiskarlag gir sin fulle støtte til måten Norges Råfisklag har handtert denne vanskelige situasjonen på, uttaler Norges Fiskarlag.

Relaterte saker