Fiskarlaget vil ha MSC-sertifisering av torsk og hyse

Landsstyret i Norges Fiskarlag fattet i dag 23. september vedtak om MSC-sertifisering av norsk arktisk torsk og hyse.

I vedtaket gjøres det klart at Norges Fiskarlag går inn for at MSC-prosessen videreføres, med sikte på at hele det norske fisket etter norsk arktisk torsk og hyse blir sertifisert, opplyser Fiskarlaget i en melding på laget nettside.

Les også: Ønsker miljømerking av torsk og hyse 01.09.2009

Her kan dere lese vedtaket fra Landsstyret:

MSC-sertifisering av norsk arktisk torsk og hyse

Vedtak fattet av Landsstyret 23. september 2009:

 • Norges Fiskarlag viser til landsstyrevedtak i sak 120/07, hvor organisasjonen sluttet seg til anbefalingen fra næringas arbeidsgruppe om å fremme en felles søknad om MSC-sertifisering som omfatter alt norsk fiske etter norsk arktisk torsk og hyse. Fiskerinæringa står således samlet bak nevnte søknad.

  I hovedsak er det markedsmessige argumenter som ligger til grunn for fiskerinæringas initiativ for MSC-sertifisering. Det vises til at slik sertifisering åpner markeder som ellers vil være utilgjengelige og/eller at det betales en bedre pris for produktene.
 • Fiskarlaget konstaterer at MSC-sertifisering i økende grad synes å bli viktig i hvitfiskmarkedet. Likevel er det fortsatt store markeder der MSC-sertifisering ikke er noe vesentlig tema. Dette gjelder markeder for tørrfisk, saltfisk og i de fleste av de søreuropeiske landene generelt.
 • Fiskarlaget konstaterer at den offisielle statusen for kysttorskbestanden gjør at det i dagens situasjon ikke er mulig å få sertifisert torske- og hysefiskeriene innenfor 12 n mil. Det vises også til at ICES har anbefalt at det må vedtas en gjenoppbyggingsplan for norsk kysttorsk.

  En sertifisering innenfor 12 n mil innebærer at norske myndigheter må vedta en plan for gjenoppbygging av kysttorskbestanden som er ledsaget av simuleringer eller modelleringer som viser en forventet positiv effekt.

 • Norges Fiskarlag registrerer at Fiskeri- og kystdepartementet har anmodet Havforskningsinstituttet om å utarbeide en slik gjenoppbyggingsplan, og at denne skal vedtas i løpet av høsten og implementeres for reguleringene i 2010.

 • Fiskarlaget har merket seg departementets presisering av at denne beslutningen er uavhengig av næringens initiativ til MSC-sertifisering. Fiskarlaget betrakter også gjenoppbyggingsplanen på denne måten og vil videreføre en kritisk dialog med myndighetene om kysttorskreguleringene.

  Fiskarlaget forutsetter at disse reguleringene ikke skjerpes slik at utøvelsen av fisket blir ytterligere vanskeliggjort.

  Det legges til grunn at en akseptabel gjenoppbyggingsplan er på plass i god tid før kommende årsskifte, og at norsk fiske etter torsk og hyse blir sertifisert umiddelbart etter dette.

 • Norges Fiskarlag konstaterer at det er en bred oppfatning i organisasjonen og i næringen for øvrig at det er viktig å få på plass en MSC-sertifisering av alt norsk fiske etter norsk arktisk torsk og hyse. Fiskarlaget mener det er svært viktig at næringen i fortsettelsen står samlet i denne saken.

  Fiskarlaget slår fast at det på grunn av tidsaspektet uansett ikke vil være noen MSC-sertifisering på plass før førstkommende årsskifte.

 • På dette grunnlag går Norges Fiskarlag inn for at MSC-prosessen videreføres med sikte på at hele det norske fisket etter norsk arktisk torsk og hyse blir sertifisert.