Private standarder for hygiene og dyrevelferd?

Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) har sendt ut et spørreskjema vedrørende private standarder for hygiene og dyrevelferd ved internasjonal handel.

Spørreskjemaet fra OIE er sendt til medlemslandenes delegater, og angår private standarder for hygiene og dyrevelferd ved internasjonal handel (”Private Standards for Sanitary Safety and Animal Welfare). Mattilsynet ønsker innspill fra næringsaktører i saken.

Ønsker innspill

“Hygiene” (sanitary safety) i denne sammenhengen omhandler dyrehelse, zoonoser og mattrygghet på området animalske næringsmidler. Mattilsynet ønsker innspill fra næringsaktører i saken, opplyser Mattilsynet i en melding.

”Private standarder” innebærer kommersielle krav, som ikke er offentlige krav som stilles fra myndighetenes side, men som leverandører må oppfylle for å få tilgang til spesifikke markeder for dyr og animalske produkter. Noen ganger inkluderer dette hygieniske krav og dyrevelferdskrav.

Arbeidsgruppe

En arbeidsgruppe (ad hoc) i OIE arbeider med spørsmålet. Tema diskuteres også i en arbeidsgruppe under WTO (The World Trade Organisation – Verdens handelsorganisasjon). Det ble også tatt opp til diskusjon i sommer på møte i CODEX Alimentarius, som er det internasjonale organ som etablerer globale handelsstandarder for mat. CODEX er underlagt verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

Bakgrunnen for OIE’s arbeid er at en del land har uttrykt bekymring for at private standarder noen ganger kan være lite tilgjengelige, at de ikke alltid er basert på vitenskap eller risikoanalyser, at de er ressurskrevende å oppfylle og at de kan underminere internasjonale standarder fastsatt av OIE.

Hensikt

Hensikten med spørreundersøkelsen er å samle aktuell informasjon fra medlemslandene om praktiske problemer og eventuelle muligheter når det gjelder private standarder i forbindelse med internasjonal handel. Mer om bakgrunnen for undersøkelsen, kan leses i spørreskjemaet, som kan lastes ned via lenken nedenfor.

Frist

Da saken i stor grad berører næringen, ønsker Mattilsynet innspill. OIE’s frist for tilbakemelding er den 25. september, men vi har klart å få fristen utsatt noen dager. Tiden er uansett svært knapp.

Mattilsynet ber derfor om tilbakemelding innen 29.09.2009.

Videre ber Mattilsynet om at det kommenteres/ krysses av direkte i spørreskjema, med spesiell fokus på punktene 3, 4, 5 og 6.

Avhengig av innspill vil Mattilsynet vurdere å avholde et høringsmøte. Dette vil i så fall holdes torsdag 1. oktober kl. 13.30 – 15. Informasjon om det blir avholdt et slikt møte, vil i så fall bli publisert på internett den 30. september, opplyser Mattilsynet.

Tilbakemelding sendes elektronisk til Mattilsynet, merket saksnummer: 2009/106798.