Totalkvote for fiske av nordøstarktisk sei i 2010

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt totalkvoten for fiske av nordøstarktisk sei til 204 000 tonn i 2010. Dette er en nedgang på 21 000 tonn fra 2009.

Kvoten er i tråd med den etablerte forvaltningsstrategien og rådet fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), opplyser Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Til tross for at fangstkvantumet av sei nord for 62°N de siste årene har vært lavere enn de fastsatte totalkvotene, er det en viss nedgang i gytebestanden. Vår forvaltning av sei bygger på en strategi som i 2007 ble vurdert av ICES til å være i tråd med føre-var-prinsippet. Etter departementets vurdering fungerer denne forvaltningsstrategien godt, og seibestanden forvaltes nå på en bærekraftig måte.

Det er imidlertid knyttet en viss usikkerhet til bestandsberegningene som gjør det nødvendig å følge bestandsutviklingen nøye. Sei nord for 62°N er en norsk bestand, og det forhandles ikke med andre land om kvotefastsetting og forvaltningsopplegg.

Departementet vil i løpet av høsten vurdere minstemålsbestemmelsene for sei. Hensikten med dette er å sikre minstemålsbestemmelser som er tilpasset målsetningene for forvaltningen av den nordøstarktiske seibestanden. I forbindelse med denne gjennomgangen vil det også bli vurdert om det er grunnlag for å unnta sei når bestemmelser om minstemål også gjøres gjeldende i fritidsfisket fra 2010.