Leder vitenskapsråd i NAFO

Forsker Carsten Hvingel fra Havforskningsinstituttet, blir øverste koordinator for det vitenskaplige arbeidet i NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization).

Relatert sak

Carsten Hvingel overtar ledervervet i ’Standing Committee on Research coordination’ (STACREC) og blir samtidig nestleder i Scientific Council; ett av de tre ledende rådene i organisasjonen. Han ble valgt da NAFO nylig holdt sitt årlige møte i Bergen, melder Havforskningsinstituttet.

Fisket i Nordvest-Atlanteren

– Havforskningsinstituttet har stor faglig tyngde innenfor rådgivning på fiskebestander og fiskeri. Det er viktig at vi bidrar med vår ekspertise, sier Hvingel til Havforskningsinstituttets nettside.

NAFO gir forvaltningsråd til kyststatene i Nordvest- Atlanteren, og råd om fisket i det internasjonale farvannet i området (Flemish Cap og Grand Banks). NAFO omfatter også det forvaltningsorganet som bestemmer kvotene for det internasjonale fisket.

Få norske fiskebåter

NAFO organiserer 12 av landene som har fiskeriinteresser i Nordvest- Atlanteren. Canada og EU er de tyngste aktørene. Reke, torsk, uer og blåkveite er blant de viktigste fiskeriressursene.
Norge har i hovedsak drevet rekefiske i Nordvest-Atlanteren. De siste årene er den norske aktiviteten trappet kraftig ned, og per i dag er det bare noen få båter som fisker i området.

Lovende torskebestand

Selv om fisket er beskjedent, er fiskerinæringen og myndighetene opptatt av å opprettholde de norske rettighetene i disse farvannene.

– Etter å ha ligget på et lavmål i mer enn ti år er torskebestanden ved Flemish Cap ved å ta seg opp. Her er det et potensial for Norge, sier Hvingel.