Fiskarlaget vil ha både stabilitet og fleksibilitet

I et brev til statsminister Jens Stoltenberg, ber Norges Fiskarlag om at sentrale rammebetingelser for næringsutvikling, må sikre stabilitet og lønnsomhet.

Fiskarlaget ved leder Reidar Nilsen, påpeker i brevet at regjeringen må legge opp til en politikk vedrørende rammebetingelser innenfor flåtens strukturordninger, som gir handlefrihet til å etablere nødvendige tilpasninger og justeringer av gjeldende ordninger, opplyser Fiskarlaget på sin nettside. Kopier av brevet er sendt til lederne i Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Brevet gjengis her:

Innspill til fiskeripolitikken i kommende stortingsperiode

Norges Fiskarlags holdning til sentrale rammebetingelser for næringsutvikling som sikrer stabilitet og lønnsomhet, er godt kjent for regjeringen.

Norske fiskerinæring er basert på levende fornybare ressurser og et godt forvaltningsregime. Næringa er strengt regulert og fiskeressursene må tas når de er tilgjengelig for flåten. Spesielt gjelder dette for de viktige sesongfiskeriene.

Norges Fiskarlag har medlemmer i alle deler av den norske fiskeflåten, fra den minste kystbåt til det største havgående fiskefartøy. Organisasjonen representerer dermed hele bredden i fangstleddet i fiskerinæringa.

Norge eksporterer om lag 95 prosent av all sjømat som tas opp av havet, og næringa er således svært eksportavhengig. Norske fiskere har tilegnet seg kunnskap og erfaring som er av avgjørende betydning for at Norge skal kunne opprettholde og utvikle sin posisjon som en av verdens ledende fiskerinasjoner, og som kan tilby trygg sjømat verden over. Organisasjonen registrerer påstander om at det innenfor regjeringen skal pågå en debatt og vurdering av departementsstrukturen. Norges Fiskarlag vil under henvisning til fiskerinæringens sentrale rolle i norsk økonomi som eksportnæring, kystnæring og ikke minst en næring som utøves i nordområdene understreke behovet for å fortsatt ha et sterkt og selvstendig Fiskeri- og kystdepartement med en egen statsråd.

Norges Fiskarlag vil understreke at fiskerinæringa er subsidiefri. Fiskarlaget er opptatt av å bidra til videreutvikling av næringa på en måte som sikrer en positiv utvikling i de mange samfunn langs norskekysten.

På denne bakgrunn er det viktig for Norges Fiskarlag å gi til kjenne at det legges opp til en fleksibel politikk som gjør det mulig å sette inn avbøtende tiltak dersom det oppstår situasjoner som krever raske løsninger i nært samarbeid med Fiskarlaget.

Fiskarlaget vil spesielt påpeke at regjeringen må legge opp til en politikk vedrørende rammebetingelser innenfor flåtens strukturordninger som gir handlefrihet til å etablere nødvendige tilpassninger og justeringer av gjeldene ordninger.