Vil gi gratis torskekvoter til folk i hjemfylket

Folk i Finnmark og Nord-Troms skal få lovfestet rett til å fiske, og få sin egen torskekvote, det foreslår fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Det siste Helga Pedersen gjør før hun får avskjed i nåde som fiskeriminister fredag formiddag, er å foreslå en ekstra torskekvote på 3000 tonn til folk i Finnmark og de seks tiltakskommunene i Nord-Troms, skriver avisa Nordlys.

Forskjellsbehandling

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen, som selv er fra Finnmark og har samisk bakgrunn, legger opp til forskjellsbehandling av kystbefolkningen, til fordel for innbyggerne i nord.

Forslaget fra regjeringen innebærer at alle som bor i fjordområdene i Finnmark og Nord-Troms får en lovfestet rett til å livnære seg som fisker.

– Styrke den sjøsamiske kulturen

– Begrunnelsen er å styrke det materielle grunnlaget for den sjøsamiske kulturen. 3000 tonn vil gjøre en forskjell i disse områdene, sier Helga Pedersen.

– Det betyr at andre får en mindre del av totalkvoten?

– Protester blir det nok, men dette er ikke et større kvantum enn at den øvrige fiskerinæringa tåler det, sier den avgående fiskeriministeren.

Forslaget blir nå lagt fram for drøfting med Sametinget. Deretter vil den nye fiskeriministeren legge fram et endelig forslag til endring av havressursloven.

Forslaget innebærer at kvoten på 3000 tonn fordeles likt på alle søkere fra Nord-Troms og Finnmark som ikke har fartøykvote.

– Jeg mener dette er ubyråkratisk modell som gir effekt i de områdene som har størst behov, sier Helga Pedersen.

Følger ikke Smith-utvalget

Forslaget innebærer også at Helga Pedersen gravlegger forslaget fra det såkalte Smith-utvalget om en kystfiskelov med egen forvaltningsmodell for Finnmark, skriver avisa.

Smith-utvalget la opp til en egen fiskeriforvaltning i Finnmark etter modell av finnmarksloven, styrt gjennom et eget selskap hvor Sametinget og Finnmark fylkesting oppnevner styremedlemmene. Forslaget om en FeFo-modell for fiskeriene har vakt motbør, blant annet fra Finnmark fylkesting og store deler av fiskerinæringa.