Høring om garnfiske etter kveite

Fiskeridirektoratet sender nå spørsmålet om regulering av garnfisket etter kveite ut på høring.

Fiskeridirektoratet legger opp til at dette spørsmålet behandles på Reguleringsmøte som avholdes 26. - 27. november 2009, melder Fiskeridirektoratet i dag.

Innspill til denne høringen må sendes til Fiskeridirektoratet innen 15. november 2009, opplyser direktoratet.

Høring - Regulering av garnfisket etter kveite

Fisket etter kveite med garn er i dag regulert med minstemål, maskeviddebegrensninger og fredningstid. Fiskeridirektoratet tror disse reguleringene har bidratt til en positiv utvikling i bestanden, men direktoratet er av den oppfatning at dette ikke er tilstrekkelig for å gi bestanden tilstrekkelig vern for videre positiv utvikling, særlig sett hen til den begrensede kunnskapen vi har om bestandens situasjon.

Kveite er en ettertraktet matfisk, både i forhold til kvalitet og pris. På denne bakgrunn er det viktig at det legges til rette for reguleringstiltak som faktisk kan kontrolleres. Sammenlignbare fiskerier er garnfisket etter breiflabb. I dette fiskeriet har krav om røkting av garn annenhver dag vært en del av reguleringene siden 1995. I 2008 ble det videre stilt krav om at det ved fiske etter breiflabb med garn skal rapportere setting og opphaling av garn til Kystvaktsentralen. Rapporteringsplikten har bidratt til at Kystvakten og Fiskeridirektoratets inspektører i langt større grad enn tidligere har hatt mulighet til å kontrollere at røktingskravet og de øvrige reguleringstiltakene faktisk overholdes. Dette vil også gjøre det enklere i forbindelse med garnopprydding. Dette er særlig viktig for kveiten ettersom den trolig er relativt stedbunden.

Kravet om røkting annenhver dag i fisket etter breiflabb ble innført fordi en fryktet at bruksmengden per fartøy ville øke, og at avgrensing av garnmengde og ståtid var et virkemiddel for å avgrense innsatsen i fisket. Økt garnmengde ville også gå ut over kvaliteten, samt øke risikoen for utkast. Fiskeridirektoratet ser for seg at dette også vil være tilfelle i fisket etter kveite med garn.

Fiskeridirektoratet er av den oppfatning at krav om røkting annenhver dag og rapporteringsplikt bør innføres i fisket etter kveite med garn, sett hen til den gode effekten disse tiltakene har hatt i sammenlignbare fiskerier og behovet for ytterligere vern av bestanden. Fiskeridirektoratet foreslår på dette grunnlag følgende endringer i forskrift om utøvelse av fisket på sjøen av 22. desember 2004:

§ 28 Krav til røkting av garn andre ledd (endret) skal lyde:

(2) Garn som benyttes i fiske etter breiflabb og kveite skal røktes minst annen hver dag.

§ 30 Rapportering ved fiske etter blåkveite, breiflabb og kveite nord for 62°N (endret) skal lyde:

Fartøy som driver garnfiske etter blåkveite, breiflabb og kveite nord for 62°N og breiflabb og kveite sør for 62°N skal rapportere til Kystvaktsentralen (tlf. 07611) om følgende:

a) setting av garn, og
b) opphaling av garn ved avslutning av fisket

Høringsnotatet sendes per e-post til høringsinstansene. Høringsnotatet blir også lagt ut på www.fiskeridir.no. Fiskeridirektoratet legger opp til at dette spørsmålet behandles på Reguleringsmøte som avholdes 26.-27. november 2009.

Fiskeridirektoratet ber likevel om at innspill til denne høringen sendes til Fiskeridirektoratet innen 15. november 2009.