Advarer mot krabbe fra Grenlandsfjordene

Mattilsynet har mottatt bekymringsmelding om at det fiskes krabber for omsetning i Grenlandsfjordområdet.

Relaterte artikler

Inneholder dioksiner og PCB

Dette er et forurenset område og krabber fanget herfra utgjør en helsefare med sitt høye innhold av dioksiner og dioksinlike PCB. Mattilsynet fraråder å spise krabbe fanget i området, melder Mattilsynet.

Mattilsynet har et gjeldene kostholdsråd for Grenlandsfjordene der man fraråder konsum av krabber fangstet i området. I et område der det er gitt kostholdsråd vil maten ofte ikke være trygg, og det er ikke lov å omsette mat som ikke er trygg.

– Vi skaffer oss nå en oversikt over omsetningen av krabber i området. Dersom vi kommer over aktører som omsetter krabber fanget i Grenlandsfjordene, vil vi reagere, sier distriktssjef ved Mattilsynets distriktskontor for Nedre Telemark, Jan Egil Aronsen.

– Vi oppfordrer folk til å stille spørsmål om hvor krabben er fangstet når de kjøper krabbe. Er informasjonen uklar bør man ikke kjøpe krabben, legger han til.

Kan utgjøre helsefare

Sjøbunnen i Grenlandsfjordene er forurenset med miljøgifter som dioksiner og PCB på grunn av tidligere industriell aktivitet. Miljøgiftene lekker langsomt ut fra sedimentene, men brytes ned svært langsomt. Miljøgiftene tas opp fisk og skalldyr. Dioksiner og PCB vil følge fett og derfor finnes i fet fisk og lever hos mager fisk. Dessuten finnes disse stoffene i fordøyelseskjertelen i krepsdyr som f. eks brunmat i krabbe.

Dioksiner og dioksinlike PCB gjennom kosten gir ikke akutte giftvirkninger. Stoffene vil derimot hope seg opp i kroppen og kunne gi uspesifikke effekter som reproduksjonsforstyrrelser, nedsatt immunforsvar, forstyrrelser i hormonproduksjon og økt risiko for kreftutvikling.

Det er fastsatt øvre grenseverdi for dioksiner i næringsmidler. Brunmat i krabbe er imidlertid unntatt.

– Likevel anser Mattilsynet krabbene fra Grenlandsfjordene for å være helseskadelige på grunn av det høye innholdet av dioksiner og dioksinlike PCB i brunmaten, forteller Aronsen.

Mattilsynet har ikke selv utført analyser av dioksiner og dioksinlike PCB i krabber fra Grenlandsfjordene, men i regi av Statlig program for forurensningsovervåking har det foregått en årlig miljøovervåking som inkluderer analyser av dioksiner i brunmat av krabber fra det aktuelle området.

– Ett måltid eller noen få med krabbe og brunmat fra området vil ikke ha stor betydning, men redusere sikkerhetsmarginene. For å beskytte befolkningen mot eksponering for dioksiner og dioksinlike PCB konkluderer Mattilsynet med at næringsmidler med så høyt innhold medfører helsefare og ikke skal være på markedet, sier Aronsen.

Alle ledd har ansvar for trygg mat

Det er forbudt å omsette næringsmidler som ikke er trygge. Et næringsmiddel anses som ikke trygt dersom det betraktes som helseskadelig eller uegnet for konsum. Hvert ledd som omsetter næringsmidler er ansvarlig for at det de selger er trygt.

En fisker må derfor forholde seg til kunnskap om området der det f. eks er fastsatt kostholdsråd, og også styre unna områder med synlig forurensning.

Alle aktører har ansvar for å følge regelverket, og Mattilsynet skal gjennom tilsyn sikre at de gjør det. Dessuten gir Mattilsynet råd og veiledning og informerer allmennheten ved fare for helseskade.

Fisker eller fangster du til eget bruk, må du selv ta ansvaret for at maten er trygg. Mattilsynet går ut med råd om inntaksbegrensning (kostholdsråd) for fisk og sjømat fra forurensede sjøområder. For Grenlandsfjordene fraråder Mattilsynet konsum av all fisk og skalldyr fanget i Frierfjorden og Vollsfjorden ut til Brevikbroen.

Videre frarådes konsum av sjøørret fanget i Skiensvassdraget, Herrevassdraget og andre mindre vassdrag som munner ut i disse eller i Frierfjorden. Konsum av ål, sild, makrell, krabbe og lever fra fisk fanget mellom Brevikbroen og en ytre avgrensning gitt av en rett linje fra Mølen (nord for Nevlunghavn), til Såsteins søndre odde, og videre via Mejulen, Kråka og Kårsholmen til fastlandet frarådes.

Videre er det gitt generelle råd om å unngå inntak av lever og brunmat av krabbe hos barn og kvinner i fruktbar alder.