SFT blir Klima- og forurensningsdirektoratet

Regjeringen vil gjøre Statens forurensningstilsyn (SFT) om til Klima- og forurensningsdirektoratet.

– Dette er kjempeflott og en stor ære. Det er en viktig anerkjennelse at vi skal bli Klima- og forurensningsdirektoratet. Vi har omfattende og viktige oppgaver på klimaområdet som nå blir tydeliggjort gjennom navnebyttet, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Klima den største utfordringen

Statens forurensningstilsyn (SFT) – som nå altså skal bli Klima- og forurensningsdirektoratet – er et direktorat under Miljøverndepartementet med 300 ansatte på Helsfyr i Oslo.

– Klimaet vårt er den største utfordringen verden står overfor. Norge har satt ambisiøse mål for å redusere utslippene av klimagasser. Det vil kreve tiltak innenfor alle sektorer i samfunnet, sier Ellen Hambro.

God koordinering av klimainnsatsen

Det er mange andre etater som også jobber med klimautfordringen. Vår jobb er å se helheten og sørge for god koordinering av klimainnsatsen på tvers av sektorer.

– Beslutningen om å gjøre oss til Klima- og forurensningsdirektorat innebærer økte forventinger til vår innsats for å få redusert utslippene av klimagasser. Det er en krevende og spennende utfordring som vi ser fram til, sier Ellen Hambro.

Selv om vi nå får en tydeligere rolle på klimaområdet, skal vi selvsagt fortsatt jobbe med de andre viktige miljøutfordringene vi har ansvar for: miljøgifter, hav- og vannkvalitet, avfall og gjenvinning, luftkvalitet og støy.

SFT forvalter en rekke virkemidler i klimaarbeidet

  • Har ansvaret for kvotesystemet for klimagasser, som omfatter 40 prosent av norske utslipp.
  • Gjennom Klimakur 2020 koordinerer vi det viktige arbeidet med å analysere hvilke tiltak og virkemidler som må til for at vi skal redusere våre egne utslipp.
  • Holder oversikt over utslipp av klimagasser og lager et årlig klimaregnskap for Norge.
  • Overvåker konsentrasjoner av klimagasser i atmosfæren over Svalbard.
  • Formidler klimainformasjon til ulike målgrupper.