– Norge trenger et Havdepartement

Ressursene fra våre havområder gjør Norge rikt, men er vi i stand til å forvalte disse områdene for framtiden, spør Tore Nepstad i en kronikk.

Oppdatert med kommentar fra Fiskebåt

Tore Nepstad er administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet.

– Norge forvalter i dag et havområde som er mer enn sju ganger større enn Norges landareal. Det er havområdene og ressursene vi høster derfra som gjør Norge så rikt, og som har gjort oss til verdens nest største eksportør av sjømat. Er vi i stand til å forvalte disse områdene for framtiden, spør Nepstad i kronikken.

– Mange kryssende interesser skal ivaretas i forvaltningen av våre kyst- og havområder med de ressurser som finnes der. I Norge gjør vi dette mer komplisert enn strengt tatt nødvendig gjennom arbeidsdelingen mellom ulike departementer og direktorater med ulikt ansvar i hav- og kystområdene. Miljøverndepartementet har hovedfokus på ivaretakelse av miljø og vern av naturen, i utgangspunktet et sektorovergripende ansvar. Fiskeri- og kystdepartementet forvalter hav- og kystområdene gjennom regulering av høsting av fornybare og levende ressurser og aktivitetene i kystsonen. Olje- og energidepartementet forvalter olje- og gassforekomstene og andre aktiviteter knyttet til energiproduksjon. Departementene har tilsynelatende ulikt fokus, skriver Nepstad.

– Men er det slik? Er det i det hele tatt mulig å drive en forsvarlig, bærekraftig forvaltning og regulering av næringsaktiviteten uten at miljøfokuset er minst like sterkt fra sektordepartementene som fra Miljøverndepartementet, spør Nepstad.

Ansvaret for ressursene, miljøet, forskningen knyttet til denne forvaltningen og samhandlingen med næringen, bør samles i et nytt departement – Havdepartementet, skriver Nepstad i kronikken.

– Støtter Fiskebåt-forslag

Fiskebåtredernes Forbund (Fiskebåt) uttaler i dag at administrerande direktør Tore Nepstad ved Havforskningsinsituttet støtter Fiskebåt-forslaget om å utvikle Fiskeri- og kystdepartementet til et Havdepartement.

– Det var på representantskapsmøtet i februar i år at Fiskebåtredernes Forbund vedtok å oppfordre regjeringa til å vurdere en slik organisering, til beste for havmiljø og ressurser, uttaler Fiskebåt på sine nettsider.

I vedtaket frå Fiskebåts representantskapsmøte heter det blant annet:

"Helhetlig forvaltning av havmiljø og –ressurser er krevende. Fiskebåtredernes Forbund er bekymret over den måten arbeidet med forvaltningsplanene er/er tenkt organisert på. Tre ulike etater er/vil bli satt til å lede arbeidet i de 3 store økosystemene. Dette er etater uten særlig kompetanse eller erfaring på forvaltningsutfordringene i kravet – Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Det vesentligste av slik kompetanse finnes i fiskeriforvaltningen, og Fiske-båtredernes Forbund ville sett det som naturlig at Fiskeridirektoratet eller et Havdirektorat underlagt departementet hadde et ledende ansvar i dette arbeidet.

Fiskebåtredernes Forbund viser til at våre havområder er nesten 7 ganger større enn vårt landareal. Forvaltningsansvaret for dette store området blir fragmentert. Med de betydelige strategiske og forvaltningsmessige utfordringer som er knyttet til havet og kysten, ser Fiskebåtredernes Forbund det som naturlig at en samlet oversiktlig kompetanse samles under et depar-tement, og vil foreslå opprettelsen av et nytt Havdepartement basert på Fiskeri- og kystdepartementet. Fiskebåtredernes Forbund viser til at EU langt på vei har etablert en slik løsning gjennom DGMARE. Forbundet ber regjeringen vurdere en organisering i tråd med ovenstående."

– I kronikken bruker HI-direktør Tore Nepstad mye av de same argumentene for å utvikle Fiskeri- og kystdepartementet til et Havdepartement, konstaterer Fiskebåtredernes Forbund.