Enighet om fiskeriavtale for 2010

Norge og Russland har i dag inngått en avtale om forvaltningen av de felles bestandene i Barentshavet for 2010.

Bestandssituasjonen er svært god, og kvotene øker for både torsk og hyse. Det langsiktige samarbeidet om ansvarlig forvaltning, forskning og kontroll gir store gevinster for norske og russiske fiskere og kystsamfunn.

Partene er enige om at torskekvoten i 2010 settes til 607 000 tonn, hysekvoten settes til 243 000 tonn og det åpnes for et loddefiske med en kvote på 360 000 tonn. Partene er også enige om en kvotefordeling og kvoteregulering av blåkveitebestanden, melder Fiskeri- og kystdepartementet.

Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet har gjennom mer enn 30 år utviklet seg til et omfattende og tett samarbeid for å sikre en ansvarlig forvaltning av fellesbestandene i Barentshavet. Kvotene som er fastsatt for 2010 er i tråd med føre-var-prinsippet og trygt innenfor bærekraftige rammer.

Torsk

Partene har i kvotefastsettelsen for torsk i 2010 justert den etablerte forvaltningsstrategien ved at det er lagt inn en ny mekanisme som skal sikre at kvotefastsettelsen også tar høyde for perioder med sterk vekst og oppskrivinger av bestanden.

Totalkvoten for norsk-arktisk torsk i 2010 er satt til 607 000 tonn. Dette er en økning på 82 000 tonn fra 2009. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Norges kvote for neste år vil være 271 000 tonn, dette er en økning på 16 prosent.

Blåkveite

Partene har kommet til enighet om en fordelingsnøkkel for blåkveite, som innebærer at Norge får en andel på 51 prosent, Russland får 45 prosent og 4 prosent avsettes til tredjeland for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. Partene har også fastsatt en totalkvote på 15 000 tonn per år i tre år fremover. Fordelingen er basert på et omfattende vitenskapelig arbeid av norske og russiske forskere.

Som et resultat av arbeidet utført av en teknisk arbeidsgruppe har partene også kommet til enighet om at det fra 1.1.2011 innføres en felles minste maskevidde i trålfisket på 130 millimeter i hele Barentshavet. Dette vil gjøre utøvelsen av fisket enklere for norske og russiske fiskere.

Hyse og lodde

Hysebestanden er i god forfatning, og totalkvoten er økt fra 194 000 tonn for inneværende år til 243 000 tonn i 2010. Dette er i tråd med den etablerte forvaltningsregelen, og er en økning på 25 prosent. Den norske kvoten vil være på 116 000 tonn.

Loddekvoten er satt til 360 000 tonn i 2010, noe som er en liten nedgang fra i år. Loddeforvaltningen er basert på en høstingsregel som det internasjonale havforskningsrådet har vurdert som bærekraftig.

Arbeid mot ulovlig fiske

Partene konstaterte at det felles arbeidet for å begrense det ulovlige fisket i Barentshavet har gitt svært gode resultater, og vil fortsette samarbeidet for å bekjempe denne aktiviteten.

Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet. Dette samarbeidet gir grunnlaget for forvaltningen av ressursene, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2010.

Årets møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen ble avholdt utenfor byen Sotsji ved Svartehavet, og protokollen ble undertegnet av departementsråd Jørn Krog og lederen for det føderale fiskeribyrået Andrej Krajnij.