Greenpeace fikk ikke medhold i klage

Greenpeace påklaget SFTs vedtak om å kreve at GDF Suez samler opp og pumper bort borekaks ved leteboring på Sularevet, men fikk ikke medhold i klagen.

SFT krevde i sommer at GDF Suez skal samle opp og pumpe bort borekaks og partikkelholdig borevæske ved leteboring på Sularevet. Greenpeace ønsket krav om nullutslipp, og klaget saken inn til Miljøverndepartementet.

Les også: SFT vil ikke kreve nullutslipp 13.08.2009

Les også: SFT verner om koraller på Sularevet 25.06.2009

Opprettholder tillatelse

Miljøverndepartementet opprettholder SFTs tillatelse til utslipp av borekaks for leteboring ved Sularevet

Miljøverndepartementet har i en klagesak opprettholdt SFTs avgjørelse og tillatt et begrenset utslipp av borekaks i forbindelse med leteboring i PL 496 (Pumbaa) ved Sularevet.

Departementet signaliserer samtidig at det må påregnes krav om null utslipp av borekaks ved en eventuell fremtidig produksjonsboring.

– Boringen er i tråd med de overordnede føringene i forvaltningsplanen for Norskehavet. Departementet har blant annet lagt vekt på at boringen er en leteboring med et relativt lite utslipp av borekaks og med liten sannsynlighet for skade på korallforekomstene i området, uttaler Miljøverndepartementet.

Strengere ved produksjonsboring

– Selv om vi har vurdert at risikoen for skade på koraller er lav ved denne konkrete boringen, er det svært viktig at det utvikles best mulig teknologi for å unngå skade ved boring i områder med sårbar bunnfauna. Jeg har derfor signalisert overfor operatøren at det ved en eventuell produksjonsboring må påregnes krav om null utslipp av borekaks, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Departementet peker på at det ved en eventuell produksjonsboring vil genereres betydelig større mengder borekaks, og at teknologi for å hindre utslipp og spredning av borekaks også fra topphullet er under utvikling. Det må derfor påregnes krav om null utslipp av borekaks dersom en produksjonsboring skulle bli aktuelt.

Bakgrunn

Borestedet er lokalisert ca 10 km fra selve Sularevet, men det finnes også en rekke andre korallforekomster i området. Området er beskyttet mot fiske med redskap som slepes langs bunnen, og er i tillegg foreslått til nasjonal marin verneplan og meldt inn som marint beskyttet område under OSPAR-konvensjonen. Dette innebærer ikke et forbud mot petroleumsaktivitet innenfor området, men at det bør utøves ekstra varsomhet i vurderingen av hvilke aktiviteter som skal tillates og hvilke vilkår som stilles, slik at verdiene i området ikke forringes.

GDF Suez har fått tillatelse til utslipp av 89 m3 borekaks fra boring av topphullet. For å beskytte de sårbare verdiene i området, er det stilt vilkår om at borekakset slippes ut 300 meter nedstrøms fra borelokaliteten. Avstanden til nærmeste korallforekomst blir da 580 meter. Borekaks fra øvrige seksjoner skal samles opp på rigg og tillates ikke sluppet ut.

Havforskningsinstituttet stiller seg negativ

I mai i år ble det også kjent at Havforskningsinstituttet, i en høringsuttalelste, stilte seg negativ til leteboring på Sularevet.

– Havforskningsinstituttets prinsipale standpunkt er at det ikke bør drives oljevirksomhet i Sularevet verneområde på grunn av de naturmessige kvalitetene som reflekteres i områdets nasjonale og internasjonale status som korallverneområde. Hvis myndighetene skal tillate prøveboring og utslipp bør dette ikke godkjennes før det er 1) bedre redegjort for hvilke kjemikalier som skal slippes ut. 2) foretatt strømmålinger og nye vurderinger av spredningen av utslipp. Vi trenger disse opplysningene for å kunne vurdere effekter av utslippene, skrev Havforskningsinstituttet i høringssvaret.