Samarbeider om Rene Listerfjorder

Prosjektet "Rene Listerfjorder" er et samarbeidsprosjekt mellom Flekkefjord-, Kvinesdal- og Farsund kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og Statens Forurensingstilsyn (SFT).

Prosjektet er et samarbeid om kartlegging og opprydding i forurenset sjøbunn i Listerregionen, opplyser prosjektleder for prosjektet Rene Listerfjorder, Terje Aamot.

Bakgrunn for prosjektet

Spredning av miljøgifter fra produkter, industri, transport og avfallsbehandling fører til en gradvis forurensing av jord, luft og vann. Denne ukontrollerte spredningen av miljøgifter er en av de største miljøutfordringene vi står overfor i dag, uttaler prosjektlederen.

Stortingsmelding nr 12, Rent og rikt hav, og stortingsmelding nr 14, Sammen for et giftfritt miljø - forutsetninger for en tryggere framtid, gir føringer om hvordan vi skal bekjempe miljøgifter i våre fjorder. Nasjonalt mål er at utslipp og bruk av helse- og miljøfarlige stoffer ikke skal føre til helseskader eller skader på økosystemer.

Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund kommuner ønsker å bidra til å nå dette nasjonale målet gjennom å øke innsatsen rettet mot tiltak i de forurensede sedimentene i våre fjorder. Arbeidet må gjennomføres i nært samarbeid med Fylkesmannen i Vest-Agder og Statens forurensingstilsyn.

Prosjektets overordnede mål er at sedimenter i fjordområdene i Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund som er forurenset med helse- og eller miljøfarlige kjemikalier, ikke skal medføre fare for alvorlige forurensingsproblemer, opplyser prosjektleder Aamot.

Organisering av prosjektet

Prosjektet er organisert som et samarbeid mellom Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund kommune der Flekkefjord er vertskommune. Terje Aamot er ansatt som prosjektleder i et 3-årig engasjement. Han er tidligere kommunalsjef for samfunn og kultur i Flekkefjord kommune, og har en bred erfaring fra kommunal virksomhet og samarbeid med andre virksomheter.

Styringsgruppe for prosjektet er ordførerne i kommunene, Reidar Gausdal, Odd Omland og Stein A. Ytterdahl samt Solvår Reiten fra Fylkesmannen i Vest-Agders miljøvernavdeling. Leder for styringsgruppen er Reidar Gausdal.

Det legges opp til å etablere prosjektgrupper i kommunene som er sammensatt av fagpersoner fra kommunal og privat virksomhet. I tillegg er det ønskelig å etablere en referansegruppe som kan bestå av forskjellige interessegrupper og brukergrupper.

Status i kommunene

Forurensingssituasjonen er forskjellig i de 3 kommunene, og kommunene er på forskjellige nivå i arbeidet med kartlegging og opprydding.

Flekkefjord kommune

Fylkesmannen i Vest-Agder har i 2003 utarbeidet en rapport fra fase 1 i henhold til retningslinjene i stortingsmelding nr. 12. Rapporten baserer seg på eksisterende informasjon, og viser en sammenstilling av forurensingssituasjonen i sedimentene. Situasjonen er litt uklar, men det er høye verdier på miljøgiftene PAH, PCB, TBT, krom og bly. Det er også innført kostholdsråd på grunn av forurensing fra PCB. Kostholdsrådet går ut på at det frarådes å spise lever fra fisk som er fanget i Flekkefjord innenfor Kjeøy og Torsøy.

Kvinesdal kommune

Fase 1 rapport er utarbeidet av Fylkesmannen i Vest-Agder i 2003. Denne viser at det i Fedafjorden er høye verdier på miljøgiftene PAH, kadmium og kvikksølv. Rapporten peker på at det er mulige kilder til utslipp fra bedrifter som ligger ved indre del av Fedafjorden. Det er innført kostholdsråd på grunn av forurensing fra PAH der det frarådes å spise skjell fra Fedafjorden innenfor Stolsfjorden.

Farsund kommune

Fase 1 rapport er utarbeidet av Fylkesmannen i Vest-Agder i 2003. Denne viser at det er svært høye verdier av miljøgiftene PAH og PCB innerst i Lundevågen. Farsund omfattes av de områdene som SFT har prioritert med hensyn til opprydding. Det er også utarbeidet en fase 2 rapport i regi av NIVA i 2006, der det er foreslått en tiltaksplan for opprydding. Det er innført kostholdsråd på bakgrunn av forurensing fra PCB og PAH. Det frarådes å spise lever fra fisk og skjell som er fanget i Framvaren, Åptafjorden, Lyngdalsfjorden, Lundevågen og Byfjorden.

Videre arbeid

Videre arbeid i prosjektet vil i første omgang være å utarbeide prosjektplan og få den godkjent i kommunene. I tillegg vil det være å etablere prosjektgrupper og referansegruppe. Så vil det også gjennomføres møter med representanter fra kommunene og bedriftene som prosjektet skal samarbeide med.

Arbeidet i prosjektgruppene vil så være med og avdekke hvilke tiltak som skal gjennomføres i de enkelte kommunene.

I Flekkefjord kommune ser det foreløpig ut som at prosjektarbeidet i hovedsak vil rette seg mot sedimenter i Lafjorden og i kystvannområdet innenfor.

I Kvinesdal kommune vil prosjektarbeidet rette seg mot sedimenter i kystvannområdet i indre del av Fedafjorden.

I Farsund kommune vil prosjektarbeidet rette seg mot sedimenter i kystvannområdet i Lundevågen og det bynære området, opplyser prosjektleder for Rene Listerfjorder, Terje Aamot.