Statsbudsjettet - sammendrag

– Et budsjett for økt sjøsikkerhet langs kysten og en bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring.

– Regjeringas budsjettforslag skal bidra til å sikre ei langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning og levedyktige kystsamfunn. Hovedprioriteringene i budsjettforslaget for Fiskeri- og kystdepartementet er sjøsikkerhet, oppfølging av Nasjonal transportplan og kunnskapsoppbygging for en bærekraftig utvikling av fiskeri- og havbruksnæringa. I tråd med strategien ”Nye byggesteiner i nord” er nordområdene prioritert i disse satsingene, sier fiskeri- og kystminister Sylvia Brustad.

Regjeringas budsjettforslag for Fiskeri- og kystdepartementet for 2010 har ei utgiftsramme på 4 849, 8 millioner kroner og ei inntektsramme på 1 571,6 millioner kroner. Det innebærer en nominell økning av utgiftsramma på 955,6 millioner kroner og av inntektsramma på 414,0 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2009. Økningene tilsvarer henholdsvis 24,5 og 35,8 prosent. Økningen på inntektssiden er knyttet til inntekter fra vederlag for tillatelser til økt biomasse for oppdrettskonsesjoner og tilbakebetaling av lån fra Nofima AS.

Bedre slepeberedskap

I budsjettet for 2010 foreslår regjeringa å øke bevilgningen til slepeberedskap i Nord-Norge og på Sørlandet med til sammen 127 millioner kroner, slik at det nå blir tre helårs slepefartøyer i Nord-Norge og ett døgnbemannet fartøy på Sørlandet. Kystverket skal også utarbeide en plan for etablering av slepebåtberedskap på Vestlandet.

Nasjonalt kompetansesenter for sjøsikkerhet, oljevernberedskap og overvåking

Regjeringa foreslår å bevilge 5 millioner kroner for å opprette et nasjonalt kompetansesenter for sjøsikkerhet, oljevernberedskap og overvåking knyttet til trafikksentralen i Vardø.

Oljevern

Regjeringa foreslår å videreføre nivået på bevilgninga til oljevern fra 2009, som er 122 millioner kroner høyere enn i 2005-budsjettet. Det vil sikre full oppfølging av Kystverkets plan for oppgradering av oljevernberedskapen i perioden 2006-2010.

Nasjonal transportplan

Regjeringa følger opp Nasjonal transportplan gjennom å foreslå å øke de statlige bevilgningene til maritim infrastruktur og tjenester med 145 millioner kroner og å redusere avgiftene med 27 millioner kroner. Havnesikkerhetsavgifta avvikles og kystavgifta reduseres fra 34 til 30 prosent. Det foreslås å øke bevilgningene til utbedring av fiskerihavner og farleier med 50 millioner kroner og til utskifting av Kystverkets fartøy med 45 millioner kroner. Videre foreslås det å bevilge 25 millioner kroner til fornying av utstyr ved trafikksentralene, 10 millioner kroner til økt vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner og 14,6 millioner kroner til økt planleggings- og analysekapasitet i Kystverket.

Fjerning av vrakene ”Murmansk” og U-864

Arbeidet med å fjerne vraket av krysseren ”Murmansk” i Hasvik kommune er igangsatt i 2009. Det foreslås avsatt 106,5 millioner kroner til dette arbeidet i 2010. Vraket av u-båten U-864 i Fedje kommune inneholder store mengder kvikksølv. Regjeringa har lagt til grunn at vraket skal heves, og vil etter nødvendig kvalitetssikring av prosjektgjennomføring, risiko og kostnader komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Regjeringa foreslår at det bevilges 630 millioner kroner til nødvendige forberedende tiltak i 2010, dersom hevinga skal gjennomføres i 2011.

Bærekraftig fiskeri og havbruk – vekst og tilsyn

Regjeringa mener det er rom for bærekraftig vekst i lakseoppdrettsnæringa også i 2010. Veksten skal tas ut ved å øke kapasiteten for eksisterende konsesjoner. Det legges opp til å gi et tilbud om fem prosent økt kapasitet på hver tillatelse. Salget av tillatelser til økt biomasse for oppdrettskonsesjoner er budsjettert til 360 millioner kroner. Det foreslås samtidig å øke bevilgninga til havbrukstilsyn med 10 millioner kroner.

Forskning

Regjeringa foreslår å øke bevilgningen til den marine, forvaltningsrettete forskinga med til sammen 39 millioner kroner. Satsinga skal styrke forskning for å sikre miljømessig bærekraft i havbruksnæringa, forsking på klimaendringenes virkninger på livet i havet og kunnskapsoppbygging knyttet til forvaltninga av viltlevende marine ressurser ved Havforskningsinstituttet. Les mer i egen pressemelding om Fiskeri- og kystdeparte-mentets forskningssatsing i 2010.

Isgående forskningsfartøy
I forslaget til statsbudsjett 2010 er det satt av 5,5 millioner kroner over Havforskningsinstituttets budsjett til videre prosjektering og kvalitetssikring av et nytt isgående forskningsfartøy.

Satsing på marin bioprospektering

Marin bioprospektering er systematisk leting etter verdifulle, biologisk aktive komponenter fra organismer i havet. Regjeringa la i september 2009 fram en nasjonal strategi for marin bioprospektering og foreslår i statsbudsjettet for 2010 å øke bevilgninga til marin bioprospektering med 19 millioner kroner, fordelt med 12 millioner kroner over Nærings- og handelsdepartementets budsjett og 7 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett. Det foreslås også i budsjettet for 2010 å styrke forskningen på mer miljø- og klimavennlig teknologi i marin og maritim sektor og på dyrking og bruk av marine alger som bioenergi med 4 millioner kroner.

Jan Mayen

Det foreslås i 2010 å øke budsjettet til drift og vedlikehold på Jan Mayen og Loran-C-stasjonene med 10 millioner kroner. Regjeringa foreslår også ei bevilgning på 7,4 millioner kroner til nytt kjøle- og fryseanlegg på øya.