– Krever politisk mot å styrke fiskeindustrien

– Det nytter ikke å bare snakke om økt bearbeiding og produktutvikling i Norge, det må også legges rammevilkår som gjør det mulig, sier Geir Ove Ystmark i FHL.

– Regjeringen bruker mye plass i statsbudsjettet på å forklare hvorfor torskeindustrien står overfor en alvorlig likviditetsutfordring. FHL mener at årsaken til utfordringene er feil fastsatt minstepris, og at løsningen er å endre måten minsteprisene fastsettes på. - En modernisering av lovverket er viktigere enn de låneordninger som regjeringen har igangsatt. Men det krever politisk mot, sier Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

– Vi hadde håpet at regjeringen i statsbudsjettet skulle adressere klart at det nå må gjøres politiske styringsgrep, men håper å få en god dialog med den kommende fiskeri- og kystministeren om disse utfordringene, sier Geir Ove Ystmark, direktør for næringsutvikling i FHL.

Likviditetsskvis

I kjølvannet av finanskrisen og dramatisk prisfall i eksportmarkedene for torsk har mange hjørnesteinsbedrifter langs kysten havnet i en likviditetsskvis.

– En hovedårsak er at minsteprisene på torsk har vært og er for høye i forhold til markedsprisene, som har falt dramatisk, sier Ystmark.

Førstehåndsomsetningen av fisk i Norge er særregulert gjennom råfiskloven som gir fiskerne enerett til å fastsette minsteprisen når de selger til industrien.

– Liten effekt av krisepakkene

Den tradisjonelle fiskeindustrien har over mange år hatt lave driftsmarginer. Da finanskrisen gjorde seg gjeldende, var mange bedrifter ekstra dårlig rustet til å møte prisnedgangen. Myndighetene har i denne situasjonen valgt å tilby bedriftene ulike garanti- og låneordninger, uten at det har hatt den ønskede effekt, mener Ystmark.

– Det er ikke mer lån og rentutgifter bedriftene trenger. Skal kapitalsituasjonen styrkes, må det skje ved at råstoffprisene kommer ned på et nivå som gjør det mulig å drive lønnsomt, og dermed drive næringsutvikling på samme måte som i andre industrisektorer, sier Ystmark. Med den sterke torskebestanden, og økende torskekvoter er det med en markedstilpasset minstepris gode muligheter for å få lønnsomhet både på flåte og land, uttaler Ystmark.

Modernisering

– Utfordringen i torsksesektoren skyldes ikke manglende tiltakspakker fra regjeringen, men feil fastsatt minstepris fra Norges Råfisklag. Ystmark understreker at det ikke er noe mål å avskaffe råfiskloven, men det er praktiseringen av lovverket som må moderniseres. Skjer ikke det, kan vi også se langt etter modernisering av industrien, sier Ystmark.

– Det nytter ikke å bare snakke om økt bearbeiding og produktutvikling i Norge, det må også legges rammevilkår som gjør det mulig, sier Ystmark.