Skal sikre finere og fastere laksefilet

I samarbeid med laksenæringen starter Nofima Marin nå et større prosjekt for å sikre bedre kvalitet av laksefilet helt frem til forbruker.

Tiltakene skal primært rettes mot forhold under oppdrett og slakting som får betydning for sluttproduktet.

I dette prosjektet, som er finansiert av FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond), skal en søke å redusere tap gjennom å ta i bruk avansert teknologi, melder Nofima.

Samarbeid med industrien

Forskningen er allerede grundig forankret i næringen gjennom et forarbeid som kartla og valgte ut problemområder som er viktige å finne løsninger på. I dette forprosjektet ”Kvalitetsforbedring på laks fra avl til gaffel” ble følgende områder skissert:

  1. De mest kritiske kvalitetsutfordringene for norsk laksenæring. Hvor i verdikjeden oppstår forringelser og hva er årsaken?
  2. Kvalitetsparametere som kan vektlegges for å differensiere produktene i fremtiden.

I den videre forskningen vil fokus i hovedsak være på:

  1. Melaninflekker (svarte/grå pigmentflekker) i filet
  2. Blek og ujevn filetfarge
  3. Filetspalting/bløt muskel
  4. Vurdere teknologi for beindeteksjon
     

Hva er god kvalitet?

Det finnes ingen entydig definisjon på ”god kvalitet”, og ulike produktegenskaper vektlegges ulikt - avhengig av hva markedene vil ha, anvendelse med mer. For å øke verdiskapingen i laksenæringen er det viktig å ha felles objektive og målbare kriterier som gir svar på hva som er de største kvalitetsutfordringene.

Prosjektet skal finne hvor eventuelle kvalitetsfeil oppstår og foreslå tiltak som bør iverksettes for å unngå disse.

Veien videre

Forsøk for å avdekke forhold som bidrar til melaninflekker og blek og ujevn filetfarge ble startet opp høsten 2009. De første forsøksresultatene vil foreligge i løpet av våren 2010 og omfatter betydningen av vaksine- og avlsarbeid. Videre har prosjektet undersøkt betydningen av røykemetode (temperatur, røyke- og tørketid) for fargeutvikling og tekstur.

Foruten å legge til rette for effektive og enhetlige registreringer av kvalitetsavvik, vil Nofima starte opp statistisk bearbeiding av historiske registreringer av nedklassifisert filet.
  
Relaterte artikler: