VKM kommenterer utkast til nye kostråd

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) mener at mattrygghetsaspektet ikke bør begrenses til kun å omfatte kostråd om fisk.

VKM berømmer arbeidsgruppen og Nasjonalt råd for ernæring for et imponerende oppsummeringsarbeid i arbeidet med forslag til nye kostråd, men mener at mattrygghetsaspektet ikke bør begrenses til kun å omfatte kostråd om fisk.

Les også: Forslag til nye kostholdsråd 12.05.2010

Mattrygghetsaspektet

VKM har nå avgitt høringssvar til forslaget til nye kostråd. Kommentarene ble behandlet på møte i VKMs hovedkomité den 14. juni 2010.

Mattrygghetsaspektet er i forslaget til nye kostråd, berørt i kapittel 7 om fisk og annen sjømat som kan inneholde helseskadelige miljøforurensninger som persistente klororganiske forbindelser og metaller (kvikksølv).

Det refereres blant annet til VKMs rapport «Et helhetssyn på fisk og sjømat i norsk kosthold». Begrepet tolerabelt inntak som brukes i vurderingen av helseskadelige stoffer i mat, omtales. Videre refereres en av rapportens konklusjoner, at det med bakgrunn i befolkningens, og spesielt kvinner i fertil alder sitt fiskeinntak, kan man ut i fra positive helseeffekter anbefale et økt inntak av fisk.

Mattilsynets kostråd for gravide med hensyn til inntak av visse fiskeslag for å beskytte mot bl.a. høyt inntak av helseskadelige miljøforurensninger er ikke omtalt i rapporten, konstaterer VKM.

Fremmedstoffer og naturlige toksiner forekommer også i andre matvaregrupper enn fisk og annen sjømat, f.eks tungmetallet kadmium og mykotoksiner i korn og akrylamid i næringsmidler, påpeker VKM.

Befolkningen er både opptatt av et sunt kosthold, men også av at maten er trygg. Det er viktig at rådene og informasjonen fra det offentlige er helhetlig og konsistent slik at en unngår tilsynelatende motstridende informasjon, presiserer VKM. En måte å få dette til på er at mattrygghet omtales i rapporten, gjerne i et eget kapittel, foreslår VKM.

Fisk.no har tidligere omtalt kommentarer fra NSL og FHL til de nye kostholdsrådene.

Les også: Håper på endringer i matpolitikken 23.06.2010
Les også: FHL applauderer nye kostråd 21.06.2010