Vurdering av DSP-toksiner i muslinger

Mattilsynet informerer om tolking av analyseresultater for DSP-toksiner i muslinger.

I følge hygieneregelverket for muslinger er det resultatet fra den biologisk testmetoden som avgjør om Mattilsynet kan tillate høsting av muslinger for omsetning til konsum.

Dersom den kjemiske testmetoden viser toksininnhold under grenseverdiene, samtidig som resultatet av den biologiske testen er positiv, er det den biologiske testen som er avgjørende, presiserer Mattilsynet.

Tidligere praksis opphører

Tidligere praksis med å tillate å høste muslinger i tilfeller der resultatet av den biologiske testen var positiv, samtidig som den kjemiske testen for yessotoksiner viste et resultat på mellom 0,4 og 1 milligram per kg skjellmat, opphører.

Mattilsynet bruker både kjemiske metoder og biologisk metode (musetest) for å påvise toksiner som gir oppkast og diarè (DSP) ved konsum av muslinger.

I hygieneregelverk for muslinger, er det imidlertid biologisk testmetode som er avgjørende for om tilsynet kan tillate høsting for omsetning. Positiv biologisk test skal anses som en indikasjon på at toksiner i DSP-gruppen forekommer i mengder som overstiger de grenseverdiene som er fastsatt i regelverket.

Vurderer kjemiske metoder

For tiden arbeides det i EU med å validere kjemiske metoder som kan brukes som alternativ til den biologiske testen. Det er imidlertid usikkert når disse metodene vil bli godkjent og kravene i regelverket vil bli endret som en følge av dette, opplyser Mattilsynet.

Alle skjelloppdrettere vil motta mer informasjon om dette, forteller tilsynet.

For ytterligere informasjon, kontakt ditt nærmeste distriktskontor på telefon 06040.