Budsjettkutt for Mattilsynet

STATSBUDSJETTET: Mattilsynet har fått et kutt i forslaget til budsjett for 2011 på omlag 2,5 prosent.

Regjeringen har som uttalt mål at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon, men nå vil regjeringen kutte i bevilgningene til Mattilsynet, som spiller en viktig rolle for sjømatnæringen. Mattilsynet får i oppgave å prioritere fisehelse, dyrevelferd og drikkevann med et lavere budsjett. Regjeringen foreslår et kutt på om lag 2,5 prosent.

– I tillegg er omstillingsmidler på 15 millioner kroner trukket ut. Budsjettkuttet er større enn hva vi fryktet og vil få konsekvenser for både aktivitet og prioriteringer, sier konstituert administrerende direktør i Mattilsynet, Kari Bryhni.

– Budsjettkuttet er i tråd med signaler fra finansministeren om innstramminger i offentlig virksomhet. Vi var derfor ikke totalt uforberedt på at dette ville skje, men kuttet blir noe større enn forventet, sier Bryhni.

– Landbruks- og matdepartmentet skriver i sitt budsjettfremlegg at dette vil stille strengere krav til effektivisering og prioriteringer i Mattilsynet. Vi må ta signalene på alvor og planlegge for hvordan vi skal håndtere virksomheten med reduserte rammer, forteller Bryhni.

– Mattilsynet er generelt dyktig til å oppnå effektiviseringsgevinster. Det er imidlertid ingen tvil om at det stramme budsjettet vil få konsekvenser for aktiviteten vår på enkelte områder. Vi er særlig bekymret for vår langsiktige evne til å forebygge og håndtere uønskede hendelser, sier Bryhni.

I budsjettfremlegget er departementene tydelig på at fiskehelse, dyrevelferd og drikkevann er særskilte områder som Mattilsynet skal prioritere i 2011, melder Mattilsynet.