Høye kvikksølvnivåer i dypvannsfisk

Sørfjorden: Kvikksølvnivåer fem ganger høyere enn EUs grenseverdi for sjømat, er målt i brosme fra Sørfjorden i Hardanger. Klif følger opp funnene.

På oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) viser kartleggingen fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA), lokale myndigheter og industrien i Odda, at det er høye nivåer av kvikksølv i dypvannsfisk i Sørfjorden i Hordland.

– Funnene er såpass markante at vi følger opp med flere undersøkelser. Blant annet vil vi vurdere en større kartlegging av dypvannsfisk i dype norske terskelfjorder for å se om disse er et lager for miljøgifter, eller om dette er et spesifikt problem knyttet til Sørfjorden, sier seksjonssjef Siri Sorteberg i Klif i en pressemelding.

Les også: Ny miljøstatus for sjømat fra Bergen 13.06.2010

Flere typer forurensning

Forurensningssituasjonen i Sørfjorden er blitt overvåket siden slutten av 1970-tallet. Den har vist store forbedringer i årenes løp, men fjorden er fortsatt belastet med flere typer forurensning:

 • Torsk er moderat forurenset av kvikksølv, PCB og DDT.
 • Brosme har høye konsentrasjoner av klororganiske forbindelser og kvikksølv.
 • Blåskjell er moderat forurenset av kvikksølv og opp til markert forurenset av bly og kadmium. For blåskjell viser også verdiene ved enkelte stasjoner meget sterk forurensing av DDT.

Høye verdier

I 2009 ble det tatt prøver av dypvannsfisk. Resultatene viser høyere verdier for kvikksølv enn det som er blitt målt de siste årene:

 • Øvre grense for mengden kvikksølv som er tillatt i fiskekjøtt for omsetning i EU, ligger på 0,5 milligram per kilo fisk, mens gjennomsnittskonsentrasjonen i filet av brosme fra ytre del av fjorden er nå hele 2,53 milligram per kilo.
 • Konsentrasjonene er signifikant høyere i den ytre delen av fjorden enn i den indre.

Kostholdsråd

Overvåkningen bekrefter tidligere funn, og behovet for kostholdsråd i Sørfjorden. Nå er Mattilsynets kostholdsråd utvidet til å gjelde indre deler av Hardangerfjorden etter høye kvikksølvmålinger i brosme også der. Mattilsynet utformer rådet i disse dager, opplyser Klif.

Les også: Nytt kostholdsråd i Hordaland 08.11.2010

Konsentrasjonene i dypvannsfisk er ikke blitt prøvetatt i 2010, gjennom statlig program for overvåkning av miljøtilstanden i Sørfjorden, men det vil bli gjort nye undersøkelser i 2011.

Forurenset sjøbunn

Utslipp i over 100 år fra industri, har ført til høye konsentrasjoner av miljøgifter på sjøbunnen, inkludert kvikksølv. Det er ikke dokumentert at kvikksølv i dypvannsfisk har sammenheng med forurenset sjøbunn, men det er en hypotese som bør undersøkes nærmere, mener Klif.

– Organismer som lever i nær tilknytning til sjøbunnen, kan ta opp miljøgiftene og føre dem videre i næringskjeden. Selv om utslippene til fjorden er blitt betydelig redusert i forhold til tidligere tider, vil det ta lang til før sjøbunnen igjen blir ren – hvis ikke fysiske tiltak iverksettes, sier Siri Sorteberg i Klif.

Fylkesvise tiltaksplaner

Mulige tiltak for å oppnå en renere sjøbunn følges opp gjennom fylkesvise tiltaksplaner. Det er en forutsetning at landbaserte kilder er kartlagt og redusert før det settes inn tiltak på sjøbunnen.

Det er blitt spekulert på om det kan være utslippskilder som ikke er blitt tilstrekkelig kartlagt fra industrien i Odda, spesielt fra sinkverket Boliden på Eitrheimsneset i Odda.

Boliden har selv tatt initiativ til å undersøke kildene som ble trukket fram i en tidligere sedimentundersøkelse i Sørfjorden. Utslipp fra en avskjærende grøft og tap av sinkkonsentrat i forbindelse med lossing, sjekkes nå ut.

Rapport fra NIVA

I den nye rapporten om Sørfjorden, er det konkludert med følgende:

 • De gjennomsnittlige verdiene av metaller i overflatevannet tilsvarer nivåene god miljøtilstand i hele fjorden, bortsett fra for sink, som tilsvarer moderat til dårlig miljøtilstand. Verdiene er ganske like som i 2008 på tross av relativt store utslippsreduksjoner for enkelte komponenter.
  Ved midlere vanndyp og i dypvannet var det periodevis betydelig høyere nivåer av metaller enn i overflatevannet.
 • Blåskjell i fjorden er lite forurenset av kobber og sink, mens verdiene varierer fra lite til moderat for kvikksølv, og lite til markert for bly og kadmium. Nivåene viser ingen påfallende endringer i forhold til de siste årene.
 • Blåskjellene er ubetydelig forurenset av PCB og PAH, mens det på enkelte stasjoner ble målt opp til meget sterk forurensning av DDT.
 • Torsk i Sørfjorden er moderat forurenset av kvikksølv, PCB og DDT.
 • Innholdet av kvikksølv i dypvannsfisk er høyt, og lever av brosme viste moderate til høye konsentrasjoner av klororganiske forbindelser.
 • Lenger ut i Hardangerfjorden, ved Strandbarm, ble det funnet vanlige, lave konsentrasjoner av klororganiske forbindelser i torsk.

Om Sørfjordens historie

 • Forurensningshistorie tilbake til det tjuende århundre da tungindustrien ble anlagt i Odda-området, og Sørfjorden ble en av verdens mest forurensede marine resipienter.
 • 1985: Høyeste målte industriutslipp; 1 tonn kvikksølv, 1835 tonn sink, 773 tonn bly og nesten 24 tonn kadmium ble sluppet ut i fjorden.
 • 1986: En rekke store miljøtiltak gjennomføres. Jarositt-utslippet fra sinkverket blir ført til fjellhaller, og utslippet redusert med mer enn 90 prosent.
 • 2010: Utslipp fra industrien redusert til 2 kilo kvikksølv, 6,6 tonn sink, 747 kilo bly og 37 kilo kadmium.

Om overvåkning av miljøtilstanden i Sørfjorden

 • Klif finansierer sammen med industrien i Odda og Tyssedal overvåkning av miljøgifter i fjorden.
 • Første statlig overvåkningsprogram startet for 31 år siden. Dagens miljøovervåkning er en videreføring av dette programmet.
 • Målet å fastslå dagens forurensningssituasjon og vurdere denne i forhold til de tiltak som er gjort.
 • Skal fange opp eventuelle irregulære tilførsler og behov for nye tiltak.
 • Faglig underlag for Mattilsynet, som trenger miljøgiftdata for å vurdere/revurdere kostholdsråd.

Kilde: Miljødirektoratet