Frittstående lager skal kun registeres

Mattilsynet har nå besluttet at frittstående lager for næringsmidler kun skal registreres.

Dette gjelder virksomheter som kun driver lagringsaktivitet uten at de gjør annet med produktene enn oppbevaring, lagring med eller uten kjøling og frys, melder Mattilsynet.

For frittstående lagre som allerede har søkt og eventuelt har fått godkjenning eller regodkjenning etter nytt hygieneregelverk, vil bli omgjort til registrering i Mattilsynets tilsynssystem.

Registreringsplikten gjelder lager uansett om de leverer direkte til sluttforbrukere, andre virksomheter eller leverer marginale, lokale og begrenset mengde til detaljister. Frittstående lager vil ikke lenger ha godkjenningsnummer, eller stå på virksomhets listene Mattilsynet produserer.

Registreringen av lager er inndelt i følgende produksjonsformer:

  • Frittstående kjøle- og fryselager for fiskerivarer og muslinger
  • Frittstående kjøle- og fryselager for kjøtt
  • Frittstående kjøle- og fryselager for kjøtt av sjøpattedyr
  • Frittstående lager – andre næringsmidler

Lagrene skal overholde kravene til kjøling eller frysing i animaliehygieneforskriften, jf 853/2004 vedlegg III. Lagrene trenger ikke å regodkjennes etter gjeldede hygieneregelverk fra 1. mars 2010, slik Mattilsynet tidligere har informert om, opplyser Mattilsynet.

Tilsynet ber likevel virksomhetene bruke skjematjenesten og at det registreres korrekte produksjonsformer for å angi hvilke produkter som lagres.

Dersom virksomheten driver med ompakking av varer, bearbeiding eller produksjon av animalske varer skal virksomheten godkjennes for den respektive aktivitet.

Disse aktivitetene er godkjenningspliktige, skal ha stempelmerke med EFTA nummer eller fiskebruksnummer, og virksomhetene vil havne på Mattilsynets nasjonale virksomhetslister som publiseres, presiserer Mattilsynet. Bruk skjemaet; Regodkjenning av næringsmiddelvirksomhet i Mattilsynets skjematjeneste, veileder Mattilsynet.

Eksempler på godkjenningspliktige aktiviteter er:

  • Produksjon av meierivarer
  • Produksjon av kjøtt og kjøttprodukter
  • Produksjon av andre matvarer (eggpakkeri/eggprodukter)
  • Mottak, slakting og produksjon av fiskerivarer og muslinger mv.

Lagre som er knyttet til produksjonsvirksomheter trenger ikke registreres spesielt, da lagrene i de tilfeller ansees som en del av den totale virksomheten som godkjennes, opplyser Mattilsynet.