Vil vite mer om bløgging og sløying

Mattilsynet har behov for supplerende synspunkter om bløgging og sløying, før ny forskrift om kvalitet på fiskerivarer blir fastsatt.

Mattilsynet sendte et forslag til ny forskrift om kvalitet på fiskerivarer på høring tidligere i år og fikk mange innspill.

– I ettertid ser vi at bløgging og sløying er et av de mest kompliserte temaene å håndtere. Derfor trenger vi nye og mer utdypende synspunkter fra bransjen for å kunne få belyst alle sider ved bløgging og sløying før vi bestemmer oss for et endelig forslag, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Formålet med en ny forskrift om kvalitet på fiskerivarer er et enklere, mer moderne og brukervennlig regelverk. Ved at forskriftens hygienebestemmelser er tatt ut og ved at resterende bestemmelser er søkt forenklet, strukturert og modernisert, får brukerne av forskriften (fiskerinæringen, forbrukerne og Mattilsynet) en mye kortere kvalitetsforskrift å forholde seg til.

Forskriften vil gjøre det enklere å etterleve forskriften, det vil bli mer fokus på forskriftens faktiske innhold, og på sikt vil det bety at forskriftens formål om å fremme best mulig kvalitet lettere vil bli ivaretatt, mener Mattilsynet.

Les også: Ny kvalitetsforskrift på høring 20.01.2010

Mange høringssvar

Mattilsynet har mottatt mange høringssvar, og tilsynet har brukt tiden frem til nå med å bearbeide forslagene og formulere nye tekster i forskriften for blant annet å imøtekomme innspillene i høringsrunden. Utarbeidelse av forslag til forskrift nærmer seg nå sluttfasen. Utkastet vil bli sendt til Fiskeri- og kystdepartementet.

Det som imidlertid gjenstår av Mattilsynets arbeid, er tekstformuleringer om krav til bløgging og sløying av fisk. Bløgging og sløying er beskrevet i § 3.6.3 og 3.6.4 i gjeldende fiskekvalitetsforskrift. I forslag til ny forskrift blir bløgging og sløying omtalt i §§12 og 13.

– Behov for ytterligere synspunkter

Da Mattilsynet sendte forslaget til forskrift på høring 18. januar 2010, var forslaget omfattende på grunn av de mange endringene i forskriften. Mattilsynet fikk mange innspill om mange ulike temaer, herunder bløgging og sløying.

– I ettertid ser vi at bløgging og sløying er et av de mest kompliserte temaene å håndtere, og at vi trenger nye og mer utdypende synspunkter fra bransjen for å kunne få belyst alle sider ved bløgging og sløying før vi bestemmer oss for et endelig forslag, skriver Mattilsynet i meldingen.

Høringsfristen er satt til den 15. desember 2010.