Marine oljer er trygge

Nye analyser av innholdet av miljøgifter i marine oljer til humant konsum viser stort sett lave nivåer av de fleste stoffene, og variasjon i innholdet av PCB7.

De analyserte oljene vurderes som trygge for konsum. Analysen er gjort av NIFES på oppdrag av Mattilsynet, melder Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Analysene er gjort i forbindelse med prosjektet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer». I det analyserer NIFES stikkprøver av ulike typer av marine oljer. Hensikten var å skaffe mer kunnskap om innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB (dl-PCB), PCB7, arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen i marine oljer til humant konsum.

Seks forskjellige fiskeoljer, tre forskjellige krilloljer og en selolje ble kjøpt inn fra dagligvareforetninger i Bergen og analysert.

Ingen av de ti oljene hadde et innhold av sum dioksiner (PCDD) og dioksinliknende PCB som overskred den norske øvre grenseverdien på 5 ng, eller EUs øvre grenseverdi på 10,0 ng TE/kg.

PCB7 brukes som en indikator på totalmengden av PCB i sjømat, men EU har ikke etablert grenseverdier for PCB7 i sjømat. Konsentrasjonene av PCB7 i de marine oljene i denne undersøkelsen varierte fra 0,72 til 89 μg/kg olje.

De to høyeste konsentrasjonene av PCB7 var på 38 μg/kg olje i Trippel Omega-3 og 89 μg/kg i Selolje omega-3, mens de andre oljene hadde konsentrasjoner av PCB7 opp til 2,2 μg/kg olje.

Konsentrasjonene av stoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen var gjennomgående lave.