– Ikke spis selvfanget krabbe fra Salten

Krabbe (taskekrabbe). Foto: Havforskningsinstituttet

Det er i 2010 og 2011 funnet høye nivåer av kadmium i klokjøtt fra taskekrabbe fangstet mellom Saltenfjorden og Leinesflesjan i Steigen.

Mattilsynet oppdaterer derfor eksisterende advarsel til å ikke spise selvfanget krabbe fra dette området, melder Matportalen.

Mattilsynet har i samarbeid med næringsinteressenter og miljøvernmyndigheter gjennomført undersøkelser av kadmium i krabbe fangstet langs kysten av Nordland fra Støtt til Hamarøy i 2010 og 2011.

I flere prøver var innholdet av kadmium i klokjøtt høyere enn øvre tillatte grense for omsetning på 0,5 mg/kg våtvekt. Innholdet av kadmium i brunmaten var også høy. Det er tatt ut 14 samleprøver i 2010 og 15 samleprøver i 2011.

Tre av 14 prøver av krabbe som ble tatt ut i Nordland i 2010, viste konsentrasjoner av kadmium i klokjøtt som var over grenseverdien på 0,5 mg/kg våtvekt. Den høyeste målte konsentrasjonen var på 1,1 mg/kg. Brunmat av krabbe hadde også relativt høye konsentrasjoner med opp til 19 mg/kg våtvekt, melder NIFES. Derimot var det lite av fremmedstoffer i skjell, viser den samme rapporten.

Les også: Lite fremmedstoffer i skjell 26.09.2011

EU og Norge har foreløpig ikke fastsatt øvre grenseverdier for fremmedstoffer i brunmat av krabbe.

Kadmium er et tungmetall som klassifiseres som en miljøgift. Inntak av kadmium i store mengder kan påvirke helsen negativ. Les mer om kostholdsråd vedrørende taskekrabbe:

Barn, gravide og ammende bør ikke spise brun krabbemat (Matportalen)

Omsetning av krabbe

Dersom taskekrabbe fra det berørte området skal omsettes, må det dokumenteres at nivået av kadmium i klokjøttet ikke overstiger grenseverdien, presiserer Mattilsynet.

Les også: For mye kadmium i krabbe fra Salten 16.06.2010

NIFES kartlegger miljøgifter i krabbe

Mattilsynet har gitt NIFES i oppdrag å undersøke taskekrabbe langs kysten av Norge, fra Hvaler til Vesterålen, i 2011.

Det er funn av høye konsentrasjoner av kadmium i krabbe fisket i Salten i Nordland, som er bakgrunnen for at innholdet av skadelige stoffer i krabbe nå skal kartlegges langs resten av kysten. Kartleggingen er en del av et større prosjekt i regi av Mattilsynet.

– Vi er i gang med å hente inn prøver. I alt skal 475 taskekrabber fra 48 posisjoner langs hele kysten frå Hvaler til Vesterålen til analyse i laboratoriene våre, sier forsker ved NIFES, Sylvia Frantzen, i en pressemelding.

I tillegg til kadmium, skal krabbene undersøkes med hensyn til innhold av bly, kvikksølv, PCB, dioksin, bromerte flammehemmere og perfluorerte stoffer.

Prøver tatt på Vestlandet i oktober og november 2010, viste langt lavere innhold av kadmium, enn krabbe fra Salten, opplyser NIFES.