Endrer forskrift om import fra Bangladesh

Mattilsynet opphever kravet om at 20 prosent av forsendelser med krepsdyr fra Bangladesh testes for restmengder av legemidler.

Mattilsynet har den 17. november 2011 fastsatt endringer i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av krepsdyr fra Bangladesh til humant konsum. Endringene som også trådte i kraft 17. november, er utført for å gjennomføre vedtak 2011/742/EU.

Endringene innebærer en opphevelse av kravet om at 20 prosent av forsendelser med krepsdyr til humant konsum fra Bangladesh, skal testes for restmengder av veterinære legemidler ved direkte import til Norge.

Bangladesh har etablert kontrollsystemer

Grunnen til opphevelsen av kontrollkravet er at det anses overflødig, ettersom Bangladesh nå har nå fått på plass tilfredsstillende kontrollsystemer for testing av slike restmengder, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Samtidig oppheves også rapporteringskravene knyttet til denne kontrollen, som Mattilsynet var pålagt overfor EU-kommisjonen.

Les også: Opphevet forskrifter om omsetningsforbud 26.12.2009

Fortsatt krav om helsesertifikat

Det vil fortsatt gjelde et krav om at forsendelsene skal medfølges av et helsesertifikat som viser at forsendelsene ikke overskrider grenseverdiene for rester av visse legemiddelrester. Unntaksvis kan forsendelsene importeres uten helsesertifikat, dersom de veterinære grensekontrollstasjonene tar prøver av forsendelsene ved ankomst til Norge og prøvene viser at grenseverdiene ikke er overskredet, opplyser Mattilsynet.

Les også: Helsesertifikat ved import fra Bangladesh 30.05.2011

Mattilsynet presiserer at forsendelser av krepsdyr fortsatt vil være gjenstand for ordinær veterinær grensekontroll ved direkte import til Norge.