Åpent brev til regjeringen om vill laksefisk

ÅPENT BREV: Forbundsstyret i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er bekymret over lakselussituasjonen og situasjonen for vill laksefisk langs store deler av kysten.

Nå har forbundsstyret i NJFF sendt et åpent brev om saken til regjeringen, melder forbundet på sine nettsider. Les brevet her:

Åpent brev til den norske regjering, fra NJFFs forbundsstyre:

Skal vi velge bort villaksen fra norsk natur?

Den siste tiden har det rast en heftig debatt rundt villaks, oppdrettslaks og lakselus. Konflikten mellom en raskt voksende oppdrettsnæring og en stadig svakere bestand av villaks er økende. Det hele topper seg i utsagn fra et par av våre ordførere langs kysten, som rett ut sier at nå må villaksen vike for oppdrettslaksen. Men er det så enkelt? Kan vi virkelig velge en art ut av norsk natur av hensyn til kortsiktige næringsinteresser?

Faglig enighet om oppdrettsproblemer

Situasjonen for villaksen er svært alvorlig langs store deler av kysten. Utfordringene er mange, men det er stor faglig enighet om at den mest akutte utfordringen ligger i den ukontrollerbare lakselussituasjonen som kommer som en følge av intensiv oppdrettsvirksomhet. Lakselusa dreper de ville laksefiskene. Særlig er den unge utvandrende laksesmolten utsatt. Hele oppdrettsnæringen er i en presset situasjon. Nå må det komme opp gode løsninger, hvis ikke trues det med nedslakting av oppdrettslaks og brakklegging av større områder for all oppdrettsvirksomhet. 

Sentrale aktører i oppdrettsnæringen forstår nå situasjonens alvor. I en kronikk skriver konsernsjef og adm. direktør i Marine Harvest, Norges største oppdrettsselskap, at det kreves omfattende strukturelle endringer av oppdrettsindustrien for å hanskes med den dramatiske lakselussituasjonen.

Et slikt tiltak vil være et steg i riktig retning, men må kombineres med økt myndighetsinngripen, dersom man på sikt skal ha en bærekraftig oppdrettsindustri.

Oppsiktsvekkende utsagn

I denne vanskelige tiden for både næring og villaks velger enkelte likevel å fremme forslag om at villaksen må ofres til fordel for oppdrettsvirksomheten:

- Jeg vil helt klart velge oppdrettsnæringen fremfor en næring som er rettet mot fritidsmarkedet, sier Frøya-ordfører Hans Stølan (Ap) i et intervju med Adresseavisen.

Utsagnet er mildt sagt oppsiktsvekkende. Norge har gjennom å underskrive en rekke avtaler og konvensjoner forpliktet oss til å ta vare på arter og deres leveområder. Gjennom Rio-konvensjonen forplikter vi oss til å ivareta det biologiske mangfoldet og sikre en bærekraftig miljøforvaltning. Gjennom Bern-konvensjonen skal vi bidra til å verne ville dyr og planter og deres levesteder. For villaksen er den nordatlantiske laksevernkonvensjonen NASCO særlig forpliktende, der det settes fokus på Norges ansvar for å ivareta noen av de siste vitale villaksbestandene i Europa. I den nylig vedtatte regjeringserklæringen fra Soria Moria løftes villaksen fram som en av de arter som krever særlig beskyttelse.

Hvilken moralsk rett?

De formelle avtaler og konvensjoner vi har forpliktet oss i forhold til, er selvsagt fundert i en overordnet tanke om at naturen med all sin variasjon i arter og livsmiljøer har en verdi langt ut over det økonomisk nyttbare for vår generasjon. Også kommende generasjoner skal kunne oppleve naturens artsrikdom. Med hvilken moralsk rett skal vi kunne velge bort arter fra norsk natur? Hvordan skal vi kunne se våre etterkommere i øynene og forklare at vi med fullt overlegg valgte å utrydde villaksen fra norsk natur da inntektene fra oppdrettsvirksomheten var så verdifull?

Om et par måneder vandrer de første laksemoltene ut fra lakseelvene, på sin vei mot oppvekstområdet i havet. Om vi ikke umiddelbart rydder opp i lakselusproblemet, vil svært mange av dem gå en sikker død i møte med lakselusa. Dette er ikke til å leve med, verken for villaksen, for oppdrettsnæringen, for Norge som nasjon, eller for hver og en av oss i forhold til kommende generasjoner.

For forbundsstyret i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Torstein Moland, leder